Lutheran Mentality and

the Nordic (LUMEN)

LUMEN-netværket er tværfagligt og fokuserer på

de nordiske lande som et særligt oplagt område

for forskning indenfor protestantisme, herunder især lutherdommen.

Arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

   
   

Netværkets medlemmer

LUMEN-netværkets medlemmer består af forskere indenfor Middelalderarkæologi, Renæssancearkæologi, Historie, Kirkehistorie, Praktisk Teologi, Systematisk Teologi, Statskundskab, Kunsthistorie, Litteraturhistorie, Dansk Center for Byhistorie, Religionsvidenskab, Filosofi, Jura.

Kontaktperson

LUMEN – Lutheran Mentality and the Nordic

Lumen er et tværfakultært netværk støttet af AUs strategiske pulje.

Videnskabelig horisont

LUMEN-netværket arbejder ud fra den tese, at de nuværende teorier om protestantisme, især lutherdommen, ikke fuldt ud begriber de relevante aspekter i forhold til relationen mellem religion og individ, samfund og stat.

De nordiske lande tilbyder et unikt forskningsfelt for en undersøgelse af dette. De deler en historie, der er i høj grad er formet af den monokonfessionelle status, som lutherdommen fik efter reformationen og som, selvom den er udfordret, er fortsat til i dag.

Netværkets mål

Netværket sigter efter, at udvikle en tværfaglig metode til at forstå den indflydelse religion har haft på samfundets udvikling og en omfattende teori, der retter sig mod det mere specifikke spørgsmål om lutherdommens indflydelse på udviklingen af især de nordiske samfund.

Hermed skabes der en platform for forskningen i konfessionelle og kulturelle karakteristika ved den lutherske reformation og den indflydelse, som den lutherske mentalitet har haft på samfundsudviklingen i de nordiske lande.

Lutherdom som konfessionskultur

Thomas Kaufmanns begreb om konfessionskultur forekommer velegnet til tværdisciplinær forskning, da det kombinerer det brede kulturbegreb med det specifikke konfessionsbegreb. I modsætning til konfessionaliseringsparadigmet fokuserer det ikke på det generelle, men på det specifikke. Begrebet tillader desuden en betydelig variation og kan derfor indfange også modsatrettede tendenser.

Den nye teologi i den lutherske reformation, udfoldet først og fremmest af Luther selv og Melanchthon, redefinerede Gud-menneske forholdet fundamentalt og fik øjeblikkeligt konsekvenser for synet på individets placering i verden. Denne nye forståelse kommer til udtryk bl.a. i de sociale metaforer, som anvendes til at udtrykke reformationens kerneanliggende. Reformationen indeholder derfor en række ”social imaginaries” (cf. Charles Taylor), som har potentiale til at påvirke hverdagsliv og social udvikling.

Lutherdommen repræsenterer en bestemt form for protestantisme, med en anden ånd end calvinismens (jf. Weber). Da de dominerende protestantismeteorier i nutiden i vid udstrækning tager udgangspunkt i Weber og Taylor, er der behov for et kollektiv, der tager højde for de lutherske særtræk.

Nordiske lande som mono-religiøst undersøgelses område

De Nordiske lande repræsenterer meget særskilte typer af stater og samfund. De er kendetegnet ved social velfærd, udbredt ligestilling, et lavt korruptionsniveau og en høj grad af tillid, en forbløffende homogenitet, en særlig forståelse af forholdet mellem stat og individet, sekularisering, og stærk støtte til de vigtigste kirker. 

Nutidige udfordringer

Samfundsmæssige forandringer, hvor nye former for politisk regering fra ikke-lutherske kulturer bliver dominerende, og nye dagsordner for forholdet mellem religion og politik kræver en rettidig belysning af disse betydelige ændringer i nutidens samfund. LUMEN-netværkets forskning har direkte relevans for denne debat.
Forståelsen af den lutherske arv i den nordiske model for demokrati, ligestilling og social velfærd er således afgørende for en dialog om disse forhold med den øvrige verden, fx i den aktuelle debat om velfærdsstaten.