Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om Buffertech

Formålet med BufferTech

Hovedformål:

  • At undersøge sammenhænge mellem IBZ’s egenskaber og en række økosystemfunktioner såsom kulstofbinding, biodiversitet i landbrugslandskabet, fjernelse af næringsstoffer ved høst af plantemateriale og økologiske fordele i vandløb.
  • At udvikle IBZ typer, som kan medvirke til at afbøde for påvirkningerne fra klimaændringer på vandløb.
  • At udvikle et værktøj som kan forudsige den mængde sediment og fosfor som bufferzoner kan opfange på en fin rumlig skala.
  • At udvikle vores kendskab til de biokemiske processer, der er relevante i forhold til at styre omsætning og tilbageholdelse af næringsstoffer i aktive bufferzoner.
  • At teste effekten af tilbageholdelsen af næringsstoffer i bufferzoner efter overskæring af dræn ved randzonekanten og infiltrere drænvand igennem bufferzoner.
  • At vurdere mulighederne for at genanvende Water Treatment Residuals ’WTR’s’, som f.eks. jern slam, for at øge fosfor sorptions kapaciteten.
  • At undersøge mulighederne for at høste BS biomasse og vurdere udbytte og økonomi ved at bruge BS biomasse til foder, biogasproduktion og genbrug af fosfor.
  • At undersøge de samfundsmæssige økonomiske fordele ved etablering af vandløbsnære bufferzoner.
  • At udvikle en model for de mange økosystemtjenesteydelser fra IBZ’s, som tager hensyn til faktorer såsom skala, forbindelser, grænser og indikatorer i en rumlig sammenhæng, og gøre modellen til et integreret brugervenligt beslutningsstøtteværktøj til brug ved udlægning af bufferzoner under hensyntagen til de samfundsmæssige økonomiske forde