DPU

Aarhus Universitets segl

Writing Education

The more specific relations between students’ writing and metalinguistic repertories.

Om projektet


I WE-projektet undersøger vi, hvad der karakteriserer mere specifikke relationer mellem elevers skrivning og metasproglige repertoires i forskellige skrivesituationer i danskfaget i 5. og 8. klasse. Det er et kvalitativt tekst- og klasserumsstudie, hvor vi følger vi otte klasser fra seks forskellige skoler gennem to forløb, hvor der indgår henholdsvis en argumenterende og en fiktivt fortællende skriveopgave. Lærerne bestemmer selv de mere specifikke genrer. Som en del af undersøgelsen laver vi også tekstinterviews med elever om hvad de godt kan lide eller synes fungerer godt i deres tekster. Projektets mål er dobbelt: at bidrage med teoretisk begrebsudvikling og nye empiriske indsigter gennem nuancerede eksempler på relationer mellem elevernes skrivning og metasproglige repertoires. For at kunne gøre det undersøger vi i en række delstudier de tekster eleverne skriver, tekstinterviews og observationer af undervisningsforløb og mulige metasproglige bevægelser i og på tværs af kontekster. Centrale teoretiske begreber er valg, kreativitet, agency og stemme. Et formål er at skabe viden og indsigter, der er relevante for at kunne støtte elevers skrivning i dansk, og derved i et større perspektiv også støtte deres deltagelses- og udviklingsmuligheder i faget, skolen og i eget liv.

I projektet indgår også en ph.d. og en postdoc.

Tidsplan og funding


Forskningsprojektet er finansieret af Carlsberg Fondet, og det forløber fra 1. september 2022 til 31. august 2025

Deltagere

Deltagere fra DPU

Kristine Kabel , Lektor , DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup
Lise Olsen , Ph.d.-stipendiat , DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup
Morten Tannert , Postdoc , DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Aarhus

Louise Bang, videnskabelig assistent, DPU, Aarhus Universitet

Deltagere fra VIA University College

Mette Vedsgaard Christensen, Docent, VIA University College

Sanne Floor Bendixen, Adjunkt, VIA University College

Advisory board

Debra Myhill, Professor Emerita, Exeter University

Jimmy van Rijt, Associate Professor, Utrecht University

Jenny W. Folkeryd, Professor, Uppsala Universitet

Lene Cicilie Storgaard, Docent, Københavns Professionshøjskole

Ph.d.-projektet

Ph.d.-projektets foreløbige titel er ”Elevers tekster i kontekst - et kvalitativt og eksplorativt studie af elevtekster og deres kontekstuelle perspektiver fra danskfaget i 5. og 8. klasse”. Her undersøges, hvordan elever fra en 5. og en 8. klasse skaber stemme gennem sproglige valg i egne tekster i forskellige skrivesituationer. Skrivesituationer undersøges med særligt fokus på de igangsættende skriveopdrag fra danskundervisningen, men også andre kontekstuelle forhold inkluderes i analysen af elevteksterne.

Postdoc-projektet

Postdoc-projektet er et korpuslingvistisk studie af, hvordan elevers stillingtagen kommer til udtryk og forandrer sig i argumenterende elevtekster på. 5 og 8. klassetrin. Specifikt er der fokus på ’stance’ og ’engagement’, som er interpersonelle sproglige funktioner i teksterne, der udtrykker en skrivers personlige holdninger og vurderinger (stance) samt skriverens inddragelse og dialog med andre stemmer i teksten (engagement).