Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektdesign og metoder

Design

Projektet bliver forestået af forskningsleder, lektor, ph.d. Karen Pallesgaard Munk, adjunkt, cand. psych. Kristian Frausing Hansen og adjunkt, cand. pæd. soc. ph.d. studerende, Michael Smærup, Center for Forskning i Aldring og Demens, VIA University College, og Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Aarhus Universitet. Der er tale om et projekt i fire faser, som skal frembringe viden til brug for udvikling af fremtidige interventionsmodeller:

 1. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse rettet mod det personale, der udfører de forebyggende hjemmebesøg i alle danske kommuner. Formålet er at afdække de aktuelle forhold for enlige ældre mænd i Danmark, som de opleves af hjemmebesøgerne.

 2. Fokusgruppeinterview med udvalgte kommunale hjemmebesøgere om enlige ældre mænds behov.

 3. En regionalt afgrænset interviewundersøgelse, hvor der udføres en række kvalitative interviews med strategisk udvalgte enlige, ældre mænd.

 4. Udvikling og afprøvning af interventionsmetoder.

Metode

Spørgeskemaundersøgelsen

Til indsamling af data i projektets første fase anvendes et elektronisk spørgeskema konstrueret i programmet SurveyXact. Spørgeskemaundersøgelsen er landsdækkende, og skemaet mailes til det kommunale sundhedspersonale, der udfører de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg. Idet sundhedscheferne i de enkelte kommuner fungerer som gatekeepere for adgang til informanterne, kontaktes disse i første omgang med henblik på erhvervelse af emailadresser og på at sikre deres opbakning til undersøgelsen. Dataindsamling påregnes at kunne gennemføres i løbet af en måned. For at maksimere svarprocenten udsendes påmindelser til deltagerne efter to og tre uger.

Spørgsmålene i undersøgelsen er udarbejdet efter en litteraturgennemgang af såvel eksisterende forskning i mænds og ældres sundhedsadfærd og selvopfattelse generelt som ældre, enlige mænds samme specifikt i det omfang, denne viden er tilgængelig. Spørgsmålene grupperes i emner vedrørende

 • sundhedspersonalets opfattelse af mændenes livskvalitet, sundhedstilstand og behov.

 • mulighederne for at give mændene relevante sociale og sundhedsmæssige tilbud.

 • personalets egen vurdering af, hvilke tilbud denne målgruppe har brug for og om tilbuddene evt. gives for sent.

Spørgsmålene har til formål at indhente viden om de enlige, ældre mænd fra netop disse sundhedsprofessionelle, idet vi antager, at de er en værdifuld informationskilde til denne gruppe mænd.

Undersøgelsesresultaterne vil blive behandlet med relevante deskriptive statistiske analyser. Spørgeskemaet har været igennem en pilottest.

Kvalitative interview

På baggrund af dataanalysen i fase ét og en gennemgang af den eksisterende litteratur på området konstrueres interviewguides til fokusgruppeinterviews af hjemmebesøgere og til et semistruktureret interview til brug for interview af målgruppen. Der pilottestes i en kommune i Region Midtjylland.

Formålet med fokusgruppeinterviewet er

 • at få uddybende information og forslag til interventionsforsøg fra de kommunale hjemmebesøgere.

Formålet med de semistrukturerede interviews af målgruppen er at få indblik i

 • hvordan en gruppe af udsatte, enlige, ældre mænd opfatter det gode liv, maskulinitet
og aldringsprocessen samt den gode alderdom?

 • hvordan mændene i lyset af såvel dette som deres hidtil levede liv forholder sig til
sundhed og sundhedsadfærd?

 • hvilke forbedringer de kunne tænke sig i deres aktuelle liv?

 • mændenes livshistorier
Der gennemføres tyve interviews med enlige ældre mænd. Det tilstræbes at få adgang til såvel brugere som ikke-brugere af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, om end det må tages i betragtning, at ikke-brugere kan forventes også at sige nej til deltagelse i undersøgelsen. Interviewene gennemføres så vidt muligt i mændenes eget hjem, idet det vil give et mere levende billede af det liv, mændene lever.

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier for deltagelse i interviewundersøgelsen baseres på statistik om mænds sundhed. Vi er interesseret i den gruppe enlige, ældre mænd, der i spørgeskemaundersøgelsen udpeges som havende behov for en eller anden form for hjælp af social og sundhedsmæssig karakter. Vi prioriterer ældre fra udkantskommuner i Region Midtjylland, dvs. Skive, Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, Lemvig og Samsø (www .sum.dk). Kontakten til mændene etableres gennem det forebyggende sundhedspersonale.

Inklusionskriterier for undersøgelsen er:

 • Hjemmeboende eller hjemløse, enlige ældre mænd uden nævneværdigt socialt netværk.

 • Ligelig fordeling imellem enkemænd og aldrig gifte/ samboende mænd.

 • Alder er endnu usikkert jfr. tvivlen om 75+ års alderens grænse.

 • Bosiddende i udkantskommuner i Region Midtjylland

 • Lavt uddannelsesniveau

Interventionsprojektet


Med afsæt i den eksisterende viden om mænds sundhed og sundhedsadfærd samt med den indhentede viden i projektets tre første faser vil vi designe et interventionsprojekt med henblik på at optimere livskvaliteten hos gruppen af enlige, ældre mænd. Formålet med interventionsprojektet er at udvikle modeller for en fremtidig kommunal praksis. Projektet vil således have karakter af et pilotprojekt. Den konkrete udformning af interventionsprojektet er afhængig af de svar, vi får i projektets første faser. Det påtænkes at udpege et lokalområde til afprøvning. Her vil vi sigte efter at etablere et samarbejde med et udkantsområde, hvor mange af de enlige, ældre mænd befinder sig.
Evaluering
Evalueringen af interventionsprojektet vil foregå gennem interviews af relevante deltagere fra såvel personale som de deltagende mænd og samtaler undervejs imellem projektledere og deltagere. Evalueringsinterviewene vil blive foretaget af projekt-eksterne personer. På baggrund af disse interviews og den løbende feedback fra deltagerne vil der blive udformet en tekst med anbefalinger og ideer til, hvordan kommunerne kan forbedre indsatsen overfor denne gruppe ressourcesvage borgere. Det væsentligste succeskriterium for projektet vil være mændenes oplevelse af øget trivsel.

Til hjælp i udviklingen af interventionsforsøg ønsker projektets forskere at etablere en følgegruppe af kommunale chefer og social – og sundhedsmedarbejdere til at bistå med idéudvikling og kontakter til de kommunale sektorer m.h.p. i samarbejde med de pågældende kommuner at omsætte gode ideer til praksis. Formålet med dette samarbejde er at skabe ejerskab i kommunerne til projektet med henblik på at forankre dette i de kommunale praksisser. Det er håbet, at projektet vil kunne inspirere til indsatser i alle Danmarks kommuner.