DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Formålet med dette ph.d. projekt er at afdække didaktiske forhold og faktorer, der fremmer flygtningebørns læring og trivsel. Projektet bidrager til den eksisterende nordiske og internationale forskning og skal munde ud i en forskningsbaseret didaktik til undervisning af flygtningebørn, der klæder lærere og pædagoger på til at varetage undervisningen af flygtningebørn med henblik på at øge læringsudbyttet samt mindske betydningen af flygtningebørns baggrund.

Ph.d. projekt udfolder således tre perspektiver:

  1. Et perspektiv der udfolder teoretisk og empirisk begrundede forståelser knyttet til flygtningebørns læring og trivsel
  2. Et perspektiv der indkredser den intentionelle og anvendte didaktik i undervisningen af flygtningebørn samt betydningen af denne
  3. Et perspektiv der konstruerer en didaktik til undervisning af flygtningebørn 

Forskningsspørgsmål

Hvad karakteriserer den intentionelle og anvendte didaktik i undervisningen af flygtningebørn, hvilken betydning har dette for børnene, og hvilke didaktiske elementer udgør best practise i en didaktik til undervisning af flygtningebørn? 

Empirisk grundlag

Projektet anvender et mixed methods design og er karakteriseret ved at være metodologisk mixed i dataindsamlingen og analysen.  Dataindsamlingen består af en kvantitativ del såvel som en kvalitativ del.  

Den kvantitative del:

  • Nationale tests
  • Trivselsmålinger: nationale trivselsmålinger, SDQ trivselsskemaer
  • Spørgeskemaer: Lærere og pædagoger.

Den kvalitative del:

  • Etnografiske klasserumsobservationer
  • Interviews med lærere og pædagoger

State-of-the-art

Empirisk baseret forskning om flygtningebørns læring og trivsel er for nuværende begrænset i dansk, nordisk og international sammenhæng. Forskningsfeltet afdækker risikofaktorer, der knytter sig til flygtningebørns trivsel, herunder til præmigrationstraumer og psykiske vanskeligheder samt betydningen af disse for flygtningebørns kognitive evner, læring og skolemæssige præstationer (Kaplan et al., 2016; Montgomery, 2000, 2016; Nasiroglu & Ceri, 2015). 

Forskning, der afdækker didaktik til undervisning af flygtningebørn samt betydningen af denne, er begrænset. Der er indkredset en holistisk tilgang (Pastoor, 2016, 2017; Arnot & Pinson, 2005) samt inkluderende perspektiver (Dryden-Peterson, 2015; Pastoor, 2016, 2017) på undervisning af flygtningebørn. Internationale studier indikerer, at lærere oplever at have udfordringer i relation til elever med flygtningebaggrund, og at de mangler viden om og erfaring med, hvordan de bedst støtter flygtningebørn i klasseværelset (Due et al., 2014).

Med udgangspunkt i den eksisterende forskning i flygtningebørns læring og trivsel kan det konkluderes, at der er et behov for at udvikle forskningsbaseret viden, der indkredser en didaktik til undervisning af flygtningebørn i en dansk kontekst. 

Tidsplan

Projektet løber over en periode på tre år, fra 1.  januar 2018 – 31. december 2020

Finansiering

Ph.d.-projektet er finansieret af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning og forankres i forskningsprogrammet Inklusion og eksklusion - i samfund, institution og pædagogisk praksis på DPU, Aarhus Universitet, samt i forsknings- og udviklingsmiljøet Inkluderende læringsmiljøer på Københavns Professionshøjskole.