Aarhus Universitets segl

Om projektet

Projektbeskrivelse

Baggrund

Udtagning af lavbundjord er et vigtigt redskab i forbindelse med den grønne omstilling af landbruget. Interessen for vådlægning af de kulstofrige lavbundsjorde er stor, da dette anses for et af landbrugetsvigtigste tiltag for at reducere udslippet af drivhusgasser. En vådlægning af 170.000 ha drænet lavbundsjord kan reducere landbrugets samlede drivhusgastab med op til 25% og er samtidigt et effektivt virkemiddel til reduktion af kvælstofudvaskningen. Vådlægningen kan dog medføre en markant fosforlækage, da store mængder fosfor kan sidde bundet til jordens jernoxider, der under iltfrie forhold ved vådlægningen kan frigives og udvaskes til vandmiljøet. Dette fosfortab kan være højt i årtier og udgør derfor en væsentlig barriere for udtagningen. Også fra højbundsjorde kan der udvaskes betydelige mængder fosfor fra rodzonen via drænsystemerne.

Formål

FosLav vil udvikle kompakte filterløsninger, der fanger en stor del af den frigivne fosfor fra både vådlagte lavbundsjorde og drænede højbundsjorde. Projektets overordnede formål er at videreudvikle og demonstrere fosforfilterløsninger som et effektivt virkemiddel samt at redegøre for økonomien, incitamentstrukturen og den rådgivning som kræves for, at filterløsninger kan blive et attraktivt virkemiddel.

En succesfuld implementering af fosforfiltre vil bidrage til en væsentlig forbedring af landbrugets klimaregnskab. Samtidig kan de være et vigtigt drænvirkemiddel på dyrket jord, hvor fosfortabet fra kritiske arealer skal nedbringes. 

Fosfor transporteres opløst og bundet til fine jordpartikler. Der vil oftest være en ligelig fordeling mellem den opløste og den partikelbundne fraktion, men fordelingen kan variere lokalt. Det vil derfor i projektet være nødvendigt at anvende forskellige filtersystemer, der kan opfange fosfor i såvel partikelfiltre som reaktive filtre.

Vi vil udvikle nye filtersystemer, der omkostningseffektivt kan anvendes i det åbne land. Fordelen ved filtrene sammenlignet med andre virkemidler er, at de er kompakte, og at de effektivt fjerner fosfor. Vi vil i projektet demonstrere scenarier for optimal placering af filtersystemerne og dermed anvendeligheden af en teknologi, der muliggør vådlægning af lavbundsjorde uden øget fosforudledning til vandmiljøet. Hovedaftagere er kommuner, landmænd og arealforvaltere, der i fremtiden investerer i genetablering af vådområder på lavbundsarealer.

Projektet involverer partnere fra rådgivningsbranchen inden for landbrug og firmaer, der skal udvikle og demonstrere de anvendte filterløsninger. Vi vil gøre det muligt at udvide det samlede vådlægningsareal af lavbundsjorde med 30.000 ha svarende til 450.000 tons CO2-ækv./år.