Aarhus Universitets segl

AP3. Omkostningseffektivitet og implementering (SEGES)

Formål: Udarbejde planer for implementerings af drænfilterløsninger

Baseret på resultaterne i AP1 og AP2 vil vi udføre beregninger, som afdækker fosforfiltrenes omkostningseffektivitet som vil indgå som et led i processen med at få fosforfiltrene inkorporeret i en reguleringssammenhæng og i selve planlægningsprocessen i relation til forskellige virkemidler. Eventuelle barrierer for etablering af fosforfiltre afdækkes også. Der opstilles en række scenarier for, hvordan støtteordninger vil kunne intensivere processen med at få fosforfiltrene implementeret i det åbne land.

AP 3.1 – Omkostningseffektivitet.

Resultaterne fra AP1 og AP2 bruges til at beregne fosforfiltrenes omkostningseffektivitet, hvilket holdes op imod omkostningerne ved at etablere andre kendte afværgeforanstaltninger til fjernelse af fosfor.

AP 3.2 – Barrierer.

I tæt dialog med projektets samarbejdspartnere afdækkes eventuelle barrierer i lovgivningen i relation til den potentielle påvirkning af natur og vandmiljø. De mulige barrierer klarlægges for derigennem at være på forkant, når filterløsningerne er klar til at blive rullet ud.

AP 3.3 – Scenarier for støtteordninger.

Der arbejdes med, hvordan fosforfiltrene kan indarbejdes i virkemiddelplanlægningsprocessen og i reguleringssammenhæng. Der skitseres mulige strukturer for en hurtig og effektiv implementering. Via den løbende dialog med følgegruppens medlemmer udarbejdes der på et tidligt stadie de første skitser til, hvordan staten kan understøtte fosforfiltrene igennem forskellige scenarier for støtteordninger.