Aarhus Universitets segl

AP2. Monitering og funktion af fosforfilterløsninger (KU-PLEN)

Formål: Dokumentere og optimere filtersystemernes effektivitet

En filterløsnings fulde funktionalitet afhænger af dets evne til at reducere mængden af partikler inden vandet strømmer videre til det reaktive filter samt det reaktive filters evne til kemisk at binde den opløste fosfor. Ved hjælp af monitering og kampagneundersøgelser vil funktion og effektivitet af systemerne blive fulgt over tid. AP2 opdelt i:

AP2.1 – Monitering (AU-BIOS, KU-PLEN)

Der vil kontinueret blive udtaget strømningsvægtede vandprøver vha. automatiske prøveopsamlere. Prøverne vil blive udtaget før partikelfilteret, mellem partikelfilteret og det reaktive filter samt efter det reaktive filter. Der vil som standard blive målt på mængden af totalfosfor, opløst fosfor samt mængden af suspenderet stof. Moniteringen varetages af AU-BIOS og KU-PLEN på hhv. de jyske og sjællandske lokaliteter. Fosforkoncentrationen i ind- og udløb er de primære data for bestemmelse af et filters effektivitet. Der vil blive udført kampagnemålinger i kortere perioder af opløst organisk kulstof, total kvælstof , pH og redoxforhold.

AP2.2 - Funktion og optimering af partikelfilter (KU-PLEN).

Fokus er på filtrenes evne til at fange partikler. Specielt størrelsesfordelingen af partiklerne og den mindste partikeldiameter, der kan fanges. Der differentieres mellem organiske og mineralske partikler. Vi vil følge partikeltilbageholdelsen over tid som funktion af hydraulisk belastning. Andre optimeringsparametre omfatter jerndoseringen ved elektroflokkulering samt lamel- og flexfiltrenes konfiguration, som løbende kan ændres. Kapaciteten kan også øges ved at flere filterelementer indsættes.

AP2.3 - Funktion og optimering af det reaktive filter (KU-PLEN)

Det vil være fokus på den tidsmæssige udvikling af filtereffektiviteten som funktion af belastning og opholdstid. Filtermaterialets fosforbindingsevne vil tidsligt blive testet på prøver fra filterkolonnen. Vi vil undersøge om tilbageholdelse af opløst organisk kulstof i filteret fører til dannelse af biofilm og dermed iltfattige og reducerende forhold, der kan nedbryde jernoxidbelægningen. For at øge filtrenes levetid og mindske deres størrelse vil vi regenerere filtermaterialer når effektiviteten bliver for lav. Regenereringen foranstaltes af en regenereringsenhed, der indgår i filterkolonnen og returskyller det (fosfor der udfældes). Vi vil undersøge hvor mange gange filteret kan regenereres før filterets kapacitet er opbrugt.