Aarhus Universitets segl

Lærervejledning

Tang-tastic

Intro

Forløbet handler om tang og forskellige anvendelses­muligheder, primært i forhold til fødevarer.

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne anvende og udvikle naturfaglige modeller.
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag:

Biologi Geografi Fysik/kemi

Mål - delvist fra FFM

Eleven kan under-søge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner  Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår  Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber
Eleven kan under-søge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold    Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven har viden om carbons kredsløb
Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb Eleven kan med modeller for landskabs- og råstof¬dannelse forklare areal-anvendelse Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding      Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder Eleven har viden om råstoffer og produk-tionsprocesser
Eleven kan med modeller forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering. Eleven har viden om dyre- og planteceller Eleven kan vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse Eleven har viden om begrebet bæredygtighed Eleven kan beskrive sammenhænge mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling      Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud
Eleven kan diskutere interessemodsæt-ninger forbundet med bæredygtig produktion     Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion  Eleven kan analysere menneskets påvirkning af kulstofs kredsløb  Eleven har viden om problematikker knyttet til kulstofs kredsløb Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget

Fag

Biologi Geografi Fysik/kemi

Fagudtryk, der anvendes i forløbet

Algecellen

Organisme

Fotosyntese

kulhydrater

Alger

Plantecelle

Dyrecelle

Bakteriecelle

Makroalger

Flercellet

fasthæftelsesorgan

Tang

Bundforhold

Næringssalte

Mikroalger

Encellet

Planteplankton

Algeopblomstring

Pelagisk og Benthisk

Organisk

Glukose

Uorganisk

Carbondioxid

Økosystem

Primærproducent

Fødekæde

Klorofyl og fucoxanthin

Respiration

Molekyle

ATP

pH-indikator

Algemarker

Vækstfaktorer

Biobrændsel    

Algedyrkning

Farvand

Halvø

Kystlinje

Plankton

Planteplankton

Verdenshave

Opvæld

Troperne

Subtroperne

Kulstofkredsløbet

CO2-neutral

Fossile brændstoffer

Kulstof = carbon

Geologi

Samfundsforhold

Globalisering

Bioraffinering

Dyrkningsmetoder

Næringsstoffer

Biobrændsel

Nitrogen (N)

Fosfor (P)

Opblomstring

Iltsvind

Biogas

Kulhydrater

Proteinindhold

Eksport

Bæredygtighed    

Atomer

Mikro- og makroalger

Molekyler

Grundstoffer

Det periodiske system

Kulhydrat

Fedtstof

Protein

Energikilde

Carbon (C)

Hydrogen (H)

Oxygen (O)

Glukose

Kovalent binding

Biogas

Afbrænding

Biomasse

Fotosyntese

kulstofs kredsløb = carbons kredsløb

Carbondioxid (CO2)

Methan (CH4)

Opløselighed

Drivhuseffekt

Fotosyntese 

Respiration

Vedvarende energi

Brændstof

Gæring

Ethanol

Biobenzin

Fedtsyre

Bindinger

Bioraffinering

Tang

Plastik på tværs

Intro

Forløbet handler om hvad plastik er, hvordan det produceres, de naturmæssige og samfundsmæssige udfordringer ift. plast og hvad fremtiden måske byder på    

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne anvende og udvikle naturfaglige modeller.
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag:

Biologi Geografi Fysik/kemi

Mål - delvist fra FFM

Eleven kan undersøge nedbryderfødekæder i forskellige biotoper Eleven har viden om opbygning og omsætning af organisk stof Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse Eleven kan under­søge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser og med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner     Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber samt om kemiske symboler og reaktioner       
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneske­skabte ændringer i økosystemer    Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår   Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer
Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for økosystemer Eleven har viden om økosystemer Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion     Eleven kan anvende stoffer hensigtsmæssigt i hverdagen Eleven har viden om egenskaber ved forskellige plasttyper
Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag i forhold til affaldshåndtering og bæredygtig produktion Eleven har viden om den biologiske baggrund for konsekvenser af affaldshåndtering og bæredygtig produktion      Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive geologiske og geografiske processer Eleven har viden om dannelse af råstoffer og havstrømme samt betydningen heraf Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og produktionsmetoder        Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser
Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt  Eleven har viden om naturforvaltning Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktionsforhold     Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse

Fag

Biologi Geografi Fysik/kemi

Fagudtryk, der anvendes i forløbet

Plast

Bioplast

Bionedbrydelig

Biomasse

Biologisk kredsløb

2. generations bioplast

Råolie

Nedbrydning

Bakterier og svampe

CO2

Metan

Industrielle komposteringsanlæg

Økosystem

Marint affald

Havstrøm

Tidevand

Filtrering

Formeringsevne

Fødekæde

Kystsamfund

Makro-, Mikro-  og Nano-plast

Præfikser

Marine organismer

Affaldshåndtering

Spildevand

Bæredygtig

Miljørigtig

Pesticider

Afgrøder

Miljøhensyn

Filtrator

Encellet

Plankton

Alger

Fordøjelsessystem    

Råstofudvinding

Tropisk klima

Organisk materiale

Kulbrinte

Ressourcer

Reserver  

Havmiljø

Havstrøm

Flodretning

Landskab

Luftstrøm

Globalt klima

Ækvator

Polerne

Golfstrømmen

Åbne oceaner

Verdenshave

Plastik-ø

Strømhvirvler (gyres)

Nordatlantisk

I-land

U-land

Verdensdel

Nationalt

Internationalt

Affaldssortering

Kyststrækninger

Kloaksystem

Produktansvar

Producenter

Bæredygtige løsninger

Globale plastforurening

Produktions- og forbrugsprocesser

Lineært system

Cirkulært system

Vugge til vugge

Vugge til grav

Indsamlings- og sorteringssystem. Husholdningsaffald

Losseplads

Handlingsplan

EU-kommissionen

FN    

Råolie

Naturgas

Kulstof (C)

Brint (H)

Raffinaderi

Destillation

Kogepunkt  

Gas

Nafta

Ethylen

Propylen

Kulbrinter

Molekyler

Monomerer

Kemisk reaktion

Polymerer

Ethen

Polyethen

Dobbeltbindinger

Polymerisation

Energi

Initiator

Petrokemisk anlæg

Termoplast

Hærdeplast

Molekylebinding

Plastkoder

Genbrugstrekant

Tilsætningsstoffer

Armeringsstoffer

Blødgørere

Pigmenter

Stabilisatorer

Ultraviolet lys

Termisk nedbrydning

Antistatika

Statisk elektricitet

Brandhæmmende

Fyldstof

PVC

Klorholdig

Saltsyre (HCl)

Syreregn

Dioxiner

Brommerede flammehæmmere

Ophobning

Fødekæde

Fordampning

Hormoner

Hormonsystem

Hormonforstyrrende stoffer

Nedbrydning

Bestemmelsesnøgle

Plasttyper

Egenskab

Genanvendelse

Forbrænding  

Teknologi

Vandsøjle

Flydespærring

Absorberende materiale

Flydelegeme

Genanvendelsesvirksomheder

De dyrebare dråber

Intro

Forløbet handler om drikkevandsforsyningen nu og i fremtiden. Teknologierne bag, vandets kredsløb og dyrs tilpasning vil bl.a. blive behandlet i forløbet.

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser. 
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag: Biologi Geografi Fysik/kemi
Mål - delvist fra FFM Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget      Eleven kan under­søge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber    
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper (ferskvand, saltvand) Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper (ferskvand, saltvand) Eleven kan med modeller forklare vejrfænomener som skydannelse   Eleven har viden om vejr og vejrfænomener   Eleven kan vurdere med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven har viden om reaktioner og processer i centrale stofkredsløb
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold      Eleven har viden om  klimazoner og plantebælter Eleven kan reaktioner og processer i centrale stofkredsløb Eleven har viden om vands kredsløb
Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed og levevilkår   Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands kredsløb Eleven har viden om  problematikker knyttet til vands kredsløb Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg     Eleven har viden om forsynings-, rensningsanlæg
Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt Eleven har viden om  biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands kredsløb Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse Eleven kan dele af stofkredsløb Eleven har viden om Vands kredsløb
Fag Biologi Geografi Fysik/kemi
Fagudtryk, der anvendes i forløbet

Celler

Dehydrering

Hormoner

Aquaporiner

Overhydrering

Proteiner

Blodplader

Enzymer

Vitaminer

Osmose

Saltbalance

Diffusion

Molekyler

Koncentration

Ligevægt

Ioner

Membran

plasma

Semipermeabel

Ferskvand

Saltvand

Saltkoncentration

Gæller

Væskebalance

Marine pattedyr

Saltbalance

Urinstof

Filtrering

Filtratorer

Blåmusling

Byssustråde

Muslingebanke

Ånderør

Mucus

Cilia

Tarmsystem

Omsætning

Måge

Søstjerne

Fangarme

Dissektion    

Vands kredsløb

Saltvand

Ferskvand

Drikkevand

Sundhedsfare

Fordampning

Nedsivning

Grundvand

Nedbør

Vandressource

Vækstsæson

Skydannelse

Luftfugtighed

Dugpunkt

Atmosfæren

Vanddamp

Fortætning

Tryk

Temperatur

Absolut luftfugtighed

Relativ luftfugtighed

Kondensering

Nedbørskort

Klima- og plantebælter

Vandforbrug

Vandressource

Forbrugsvaner

Rensningsanlæg

Renseanlæg

Spildevand

Organisk stof

Næringsstof

Kvælstof

Fosfor

Tungmetaller

Vandmiljø

Kloakeringssystem

Vandkvalitet

Havforurening

Miljøfarlige

Vands kredsløb

Saltvand

Ferskvand

Drikkevand

Sundhedsfare

Fordampning

Nedsivning

Grundvand

Nedbør

Vandressource

Vækstsæson

Skydannelse

Luftfugtighed

Dugpunkt

Atmosfæren

Vanddamp

Fortætning

Tryk

Temperatur

Absolut luftfugtighed

Relativ luftfugtighed

Kondensering

Nedbørskort

Klima- og plantebælter

Vandforbrug

Vandressource

Forbrugsvaner

Rensningsanlæg

Renseanlæg

Spildevand

Organisk stof

Næringsstof

Kvælstof

Fosfor

Tungmetaller

Vandmiljø

Kloakeringssystem

Vandkvalitet

Havforurening

Miljøfarlige

Fra bund til mund

Intro

Forløbet handler om hvilke ressourcer fra havet vi kan bruge til fødevarer og hvordan og hvorfor det er bæredygtigt.    

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser. 
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag: Biologi Geografi Fysik/kemi
Mål - delvist fra FFM Eleven kan med modeller forklare forskellige cellers bygning, funktion og formering.  Eleven har viden om dyre- og planteceller ng. Eleven kan vurdere betydningen for bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse Eleven har viden om begrebet bæredygtighed     Eleven kan under­søge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber    
Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid  Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer Eleven kan med modeller for landskabs- og råstofdannelse forklare areal-anvendelse  Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding     Eleven kan identificere og diskutere udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer Eleven har viden om udvalgte tilsætningsstoffer og deres kemiske funktion
Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation  Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår       Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget  Eleven kan beskrive sammenhænge mellem livsbetingelser og Jordens ressourcer Eleven har viden om sammenhængen mellem forekomsten af mineraler og Jordens opbygning og bevægelser
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger     Eleven kan forklare sammenhænge mellem havet som naturgrundlag og udvikling af erhverv  Eleven har viden om sammenhænge mellem naturgrundlag og erhvervsstruktur Eleven kan med modeller beskrive energigivende stoffers opbygning Eleven har viden om stregformler og kemiske symboler.
Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger Eleven kan beskrive forskellige metoder til udnyttelse af naturgrundlaget i produktionen af salt     Eleven har viden om modeller, der beskriver saltdannelse i havet og i undergrunden Eleven kan undersøge energiomsætning      Eleven har viden om de energigivende stoffer (kulhydrat, protein og fedtstof)
Fag Biologi Geografi Fysik/kemi
Fagudtryk, der anvendes i forløbet

Hvirveldyr

Bruskfisk

Benfisk

Gæller

Plantecelle

Dyrecelle

Bakteriecelle

Eukaryote celler

Prokaryote celler

Cellevæg

Livets træ

Cellemembran

Osmose

Saltvand

Ferskvand

Dissektion

Fotosyntese

Organisk stof

Kulhydrat

Glukose

Uorganisk stof

Carbondioxid

AlgerPrimærproducent

Økosystem

Fødekæde

Ånding

Tang

Klorofyl

Fucoxanthin

Yngel

Rovdyr

Protein

Sundhedsstyrelsen

Kostråd    

Fiskebestand

Atlanterhavet

Østersøen

Saltindhold

Overfiskning

Fangstredskaber

Bæredygtigt fiskeri

Erhverv

Asien

Japan

Odsherred

Salt

Mine

Inddampning

Saltsydning

Saltfremstilling

Grundvand

Havvand

Undergrund

Fordampning

Havbund

Klima

Nedbør

Salthorst

Massefylde

Jordart

Mariager

Ernæring

Gennemsnitsalder

HDI-index

BNP

Analfabetisme

Bæredygtigt måltid

Energigivende stoffer

Råstoffer

Atomer

Grundstoffer

Molekyler

Det periodiske system

Elektroner

Kovalent binding

Kemisk energi

Kulhydrater

Proteiner

Fedtstoffer

Indeholder energi

Aminosyre

Biomasse

Tilsætningsstof

Fortykningsmiddel

Konsistens

Hydrokolloid

E407 - carageenan

Varedeklaration

Mineraler

Bundvending

Reaktion

Jordens skorpe

Erosion

Undersøiske vulkanske skorstene

Midtatlantiske højderyg

Jordens indre

Energigivende stoffer

Glukose

Aminosyrer

Triglycerid

Omega-3-fedtsyrer

Dobbeltbinding

Hydrofob

Emulgator    

Den sidste fisk

Intro

Forløbet handler om fisk, fiskenes levevilkår og fiskebestande. Desuden handler det om fiskerimetoder og muligheder i fremtiden - blandt andet for bæredygtigt fiskeri.    

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne anvende og udvikle naturfaglige modeller.
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag: Biologi Geografi Fysik/kemi
Mål - delvist fra FFM Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner    Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår      Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget        Eleven kan  undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder      Eleven har viden om  råstoffer og produktionsprocesser        
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i havet Eleven har viden om miljøfaktorer i havet     Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår      Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger       Eleven kan med modeller forklare teknologien bag forskellige moderne fangstredskaber og sporingsudstyr     Eleven har viden om fordele, ulemper og muligheder ved forskellige fangstredskaber og sporingsudstyr på havet    
Eleven kan undersøge og sammenligne fødekæder og fødenet i havet Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof     Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår       Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget  Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer      Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer    
Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer  Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer        Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik      Eleven har viden om modeller for fiskeriproduktion og globale mønstre herfor     Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger knyttet til havet     Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold, der vedrører havet    
Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet      Eleven har viden om biodiversitet Eleven kan  forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse      Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget      Eleven kan forklare naturfaglige og samfundsmæssige udviklingsmuligheder med udgangspunkt i havet          Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling     
Fag Biologi Geografi Fysik/kemi
Fagudtryk, der anvendes i forløbet

   Variation

Fiskearter

Anatomi

Finner

Sidelinje

Gat

Gæller

Organer

Svømmeblære

Vandsøjle

Dissektion

Skæl

Vækstlag

Øresten

Invasiv art

Økosystem

Næring

Biotop

Fødenet

Fødekæde

Dybhav

Udviklingstrin

Biodiversitet

Miljøgift

Muslingebanker

Iltkoncentration

Næringssalte

Overfiskeri

Levevilkår

Biomasse

Livsbetingelser

Fotosyntese

Sigtedybde

Nedbrydning

Vækstkurve

Fødetilgængelighed

Stofskifte

Miljøbelastning

Vandmiljø    

Kystlinje

Kontinent

Ballastvand

Fiskebestand

Spildevand

Zooplankton

Stimefisk

Algeopblomstring

Iltsvind

Fangstredskab

Trawlfiskeri

Snurrevod

Vandsøjle

Fiskestime

Saltholdighed - Salinitet

Kystzone

Dybhav

Befolkningsantal

Overfiskeri

Vejr

Klima

Klimabælter

Klimaforandringer

Levevilkår

Havstrømme

Grønlandspumpen

Golfstrømmen

Kystklima

Fastlandsklima

Middeltemperatur

Fangststatistik

Kystnær

Udvaskning

Breddegrader

Albedo

Bæredygtighed

Intensivt fiskeri

Kollapset bestand

Erhvervsfiskeri

Import

Eksport

Fiskekvote

MSC-mærke

Akvakultur

Opdræt

Havbrug

Dambrug

Animalsk fødevareproduktion

Kunstfibre

Fangstteknik

Sonar

Ultralyd

Hertz (Hz)

Lydbølger

Transducer

Ekkolod

Lydens hastighed

Massefylde

Saltholdighed - Salinitet

Saltkoncentration

Mineraler

Salte

Luftarter

Organiske stoffer

Uorganiske stoffer

Miljøgift

Iltkoncentration

Næringssalte

Fysiske forhold

Kemiske forhold

Fældning

Ledningsevne

Kvælstof

Fosfor

Fosfat

Nitrat

Nitrit

Ammoniak

Ammonium

Rensningsanlæg

Varmefylde

Lysforhold

Fotosyntese

Refleksion

Optimumtemperatur

Miljøbelastning

Ressourceforbrug

  Forbrugersikkerhed    

Det oplyste hav

Intro

Forløbet handler om hvilken betydning lys og stråling har for livet i havet. Hvilke fysiske egenskaber lys har, hvilke tilpasninger livet laver til lys og hvordan klimaet spiller ind.    

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne anvende og udvikle naturfaglige modeller.
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag: Biologi Geografi Fysik/kemi
Mål - delvist fra FFM Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Eleven har viden om organismers livsfunktioner    Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold.       Eleven har viden om klimazoner og plantebælter.          Eleven kan  undersøge lys og farver.         Eleven har viden om bølgetyper og lysfænomener.           
Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.      Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb.       Eleven kan  analysere naturlige globale kredsløbs betydning for erhvervsforhold og levevilkår.       Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klimainddelinger.      Eleven kan undersøge typer af stråling fra Solen.      Eleven har viden om forskellig stråling fra Solen.    
Eleven kan med modeller forklare miljøets påvirkning af arters tilpasning og udvikling.      Eleven har viden om faktorer med betydning for arters tilpasning og udvikling.       Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning.         Eleven har viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller.     Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner.        Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer.      
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag. Eleven har viden om dataindsamling og undersøgelsesdesign.           Eleven kan anvende modeller til forklaring af fx drivhuseffekt og klimazoner.       Eleven har viden om modellering i naturfag.       Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger.      Eleven har viden om energiomsætninger.    
Eleven kan sammenligne alger ud undersøgelser af biologisk materiale.         Eleven har viden om  algers vækst og vækstbetingelser.     Eleven kan formulere og undersøge en problemstilling om albedoeffekt.      Eleven har viden om  albedo og om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.      Eleven kan beskrive problemstillinger med ozon og drivhuseffekt.          Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.     
Fag Biologi Geografi Fysik/kemi
Fagudtryk, der anvendes i forløbet

Fotosyntese

Organisk og uorganisk stof

Carbondioxid

Glukose

Alger og mikroalger

Kulhydrat

Økosystem

Energi

Primærproducent

Fødekæde

Klorofyl

Fucoxanthin

Fykobilin

Grønalger

Brunalger

Rødalger

Farvepigment

Encellede mikroalger

Dybhavet

Levevilkår

Oceanbund

Underjordiske vulkanøer

Marianergraven

Plankton

Hydrotermiske væld

Varmestråling

Kemosyntese

Bioluminiscens

Luciferin

Parringsritual

Tilpasning

Ultraviolet lys

Celler

DNA

Forsvarsmekanismer   

Atmosfære

Refleksion

Absorbere

Ozonlag

Albedo effekt

Klimaændringer

Energi

Klimazoner

Plantebælter

Tropisk

Subtropisk

Tempereret

Polar

Ækvator

Drivhuseffekt

CO2

Drivhusgas

Vejr

Afgrøder

Erhvervsstruktur

Klimaforandringer

Ozonlaget

Infrarøde stråler

UV- stråler

Stratosfæren

CFC-gasser

Ozonhul

Klor    

Lys

Lysets spektrum

Bølgelængde

Elektromagnetisk spektrum

Radiobølger            

Røntgenstråler

Gammastråler

Solfanger

Solceller

Solkomfur

Refleksion

Lysabsorption

Synligt lys

Nanometer

Intensitet

Gennemtrængelighed

Refraktion

Infrarød

UV-stråling

UV-A

UV-B

UV-C

Ozonlaget

Atmosfære

Ozon (O3)

Stratosfære

Nedbrydning  

Havets energi - hvilke teknologier?

Intro

Forløbet handler om hvordan vi med forskellige teknologier (havvindmøller, bølgekraft, tidevand, biomasse, fossile brændsler) kan producere energi fra havet.    

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne anvende og udvikle naturfaglige modeller.
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag: Biologi Geografi Fysik/kemi
Mål - delvist fra FFM Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper     Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper        Eleven kan analysere indsamlede vejrdata med digitale redskaber (SkoleGIS)       Eleven har viden om sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og klima           Eleven kan undersøge energiomsætning          Eleven har viden om forskellige vedvarende og fossile energiformer            
Eleven kan vurdere kilders validitet     Eleven har viden om kildekritik         Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget          Eleven har viden om interesser knyttet til energi og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse           Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning.        Eleven har viden om ændringer i atmosfærens sammensætning     
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer     Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer         Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår       Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget  Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer         Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer    
Eleven kan diskutere miljø-påvirkningers betydning for biodiversitet      Eleven har viden om biodiversitet            Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for produktions-forhold         Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion      Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt        Eleven har viden om teknologi i energiproduktion      
   Eleven har viden om biologiske kredsløb     Eleven kan vurdere modellers anvendelighed og begrænsninger      Eleven har viden om vurderings-kriterier for modeller i naturfag        Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner             Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsligninger
Fag Biologi Geografi Fysik/kemi
Fagudtryk, der anvendes i forløbet

Havpattedyr

Stenrev

Marin artsrigdom

Vandlevende organismer

Muslinger

Søpunge

Søpindsvin

Tang

Art

Levested  

Fødekæde

Primærproduktion 

Økosystem

Havmiljø

Limfjorden

Vandsøjle

Næringsstoffer

Alge

1. trofiske niveau

Springlag

Plankton

Tidevandszone (Lav, mellem, høj, splash)

Økologisk niche

Ilt

Højvande

Lavvande

Terrestrisk

Landsskabstype

Biomasse (arts- eller samlet)

Blæretang

Mikroorganismer

Bakterier

Blå biomasse

Feltundersøgelse

Vækstbetingelser

Fossile brændsler (olie, kul og gas)

Forsuring

Verdensnaturfonden

CO2

Drivhuseffekt

Torsk

Grønlands kyster

Breddegrad

Gydemodne

Kattegat

Boblerev

Ynglested

Undersøiske metanlagre        

Havvindmøller

Vindmøllepark

Kyst

Støjgener

Offshore

Bundforhold

Vindstyrke

Lavtryk

Højtryk

Det globale vindsystem

Vindrose

Vindkort

SkoleGIS

Naturreservat

Bølge

Tidevand

Havbundens udformning

Vandmasser

Kattegat

Nordsøen

Nordatlanten

Stormvejr

Bølgekraftanlæg

Tidevand

højvande og lavvande - eller flod og ebbe

Bæredygtig energiproduktion

Kystens udformning

Kanal

Springflod

Tyngdekraft

Fuldmåne

Nymåne

Nipflod

Biomasse

Ressource

Tang

Mikroalger (plankton)

Landbrugsjord

Ferskvand

Sprøjtemidler

Kunstgødning

Dyrkning

Næringsstoffer

Vækst

Upwelling - opstrømning

Dybere vandlag

Danske farvande

Bundvand

Havstrøm

Humboldt strømmen

Globalt klima

Ækvator

Polerne

Golfstrømmen

Blå biomasse

Fossile brændstoffer - Kul, olie og naturgas

Organisk materiale

Omdannelse

Boreplatform

Undergrund

Reservoir

Fossiler (forsteninger)

Energiproduktion

Ressourcer

Oliereserver

Oliekilder

Energiforbrug

Energikrise

Energikilde

  Diagram    

Vindmølleteknologi

Bevægelsesenergi

Generator

Elektrisk energi

Massefylde

Omdrejningsmodstand

Vindretning

Vindhastighed

Vindenergi

Vedvarende energikilde

Strøm

Elektromagnetisme

Kraftværk

Induktion

Energiomsætning

Kinetisk energi

Potentiel energi

Havbølger

Bølgekraftanlæg

Vandmolekyler

Bølgekraft-teknologi

Bølgeenergi

Energiforsyning

Testanlæg

Hydraulisk

Tidevands-kraftværk

Bevægelsesenergi

Månen

Højvande

Lavvande

Tidevandstabel

Induktion

Biomasse

Energiproduktion

Biogas

Kraftværk

Ressource

Energikilde

Fotosyntese

Biogasanlæg

Forrådnelse

Gylle

Rådnetank

uden ilt - anaerobt

Hydrolyse:

Kulhydrat, protein og fedt

Enzymer

Cellulose og hemicellulose

Gæring og syredannelse

Organiske molekyler

Metandannelse

Bakteriegruppe

Svage syrer

Eddikesyre

Metan - CH4

Kuldioxid - CO2

Hydrogen - Brint - H2

Biogødning

Naturgas

Svovlbrinte - H2S

Ammoniak - NH3

Kulilte - CO, kvælstof - N2, ilt - O2

Svovlforbindelser

Gasrensningsanlæg

Svovlrensning

Svovlsyre - H2SO4

Reaktionsligning

Rensning for CO2

Trykvandsvask

Forbrænding

Elproduktion

Produktionskæde

1. og 2.  generations biodiesel

Rapsolie

Metanol

Glycerol

Afbrænding

Fossile brændsler - kul, råolie og Naturgas.

Fuldstændig forbrænding

Oktan - C8H18 og Decan - C10H22

Metan - CH4 og Ethan - C2H6

Drivhuseffekt

Atmosfære

Drivhusgas

Lattergas - N2O

Langbølgede stråler

Absorbere

Global opvarmning.

Forsuring

Kemiske forbindelser

pH-værdi

Sur nedbør - syreregn

Surt vandmiljø

Kalk - CaCO3

Økosystem

Kulsyre - H2CO3

Svovldioxid - SO2

Nitrogenforbindelser - NOx

Salpetersyre - HNO3

Ioner

Reagens

Indikator

Forbrændingsanlæg     

Når havet har åndenød

Intro

Forløbet handler om hvilken betydning iltsvind har for livet i havet - hvorfor det opstår, og hvad man kan gøre ved det.

Kompetencer

Forløbet lægger op til at arbejde tværfagligt med følgende fællesfaglige kompetencemål:

 • Undersøgelseskompetence: Eleverne skal kunne designe, gennemføre og evaluere naturfaglige undersøgelser.
 • Modelleringskompetence: Eleverne skal kunne anvende og udvikle naturfaglige modeller.
 • Kommunikationskompetence: Eleverne skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold.
 • Perspektiveringskompetence: Eleverne skal kunne perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i fagene til udvikling af naturvidenskabelige erkendelse.

Derudover er nedenstående færdigheds- og vidensmål fra hvert af naturfagene i spil

Fag: Biologi Geografi Fysik/kemi
Mål - delvist fra FFM Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryder­fødekæder.     Eleven har viden om fødekæder, fødenet og omsætning af organisk stof.           Eleven kan forklare sammenhænge mellem visse erhverv og deres påvirkning af natur­grundlaget.  Eleven har viden om forhold ved fiskeri og landbrug, der kan have indflydelse på havmiljøet.     Eleven kan med repræsentationer beskrive grundstoffer og kemiske reaktioner.            Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer.                 
Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.        Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb og modeller heraf.     Eleven kan undersøge karakteristiske undersøiske landskaber, herunder tærskelfjord.    Eleven har viden om typiske undersøiske forhold og betydningen heraf.          Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen.            Eleven har viden om reaktioner og processer i centrale stofkredsløb (vand, kulstof, svovl og nitrogen).       
Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer     Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer         Eleven kan  analysere menneskets påvirkning af kredsløb (vand, kulstof, svovl og nitrogen).         Eleven har viden om problematikker knyttet til stoffers kredsløb (vand, kulstof, svovl og nitrogen).     Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.            Eleven har viden om forskellige faktorers betydning for iltsvind og mulige undersøgelser heraf.      
Eleven kan diskutere miljø-påvirkningers betydning for biodiversitet      Eleven har viden om biodiversitet            Eleven kan med temakort og digitale anima­tioner beskrive vejr, vind, årstider mm.          Eleven har viden om forskellige forhold, der kan påvirke iltsvind. Eleven kan  beskrive naturfaglige problemstillinger i relation til iltsvind.          Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold i relation til iltsvind.         
Eleven kan diskutere interessemodsætninger samt løsnings- og handlemuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget.      Eleven har viden om naturforvaltning og mulige bæredygtige løsninger.  Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til nationale og lokale iltsvindsforhold.         Eleven har viden om aktuelle vedtagelser og deres indflydelse på havmiljøet.            Eleven kan beskrive sammenhænge mellem iltsvinds-problematikker og teknologiske løsninger            Eleven har viden om metoder til udvikling af tekniske løsninger    
Fag Biologi Geografi Fysik/kemi
Fagudtryk, der anvendes i forløbet

Koncentrationen

Havgræsser

Tangplanter

Iltniveau

Fotosyntese

Mikroalger

Encellede

Planteplankton

Fytoplankton

Mikroskopiske

Bromthymolblå - BTB

Iltmåler

Grønalger

Respiration

Livsprocesser

Ilt

Kuldioxid

pH-værdi

Gødning

Næringsstof

Grundstof (fx: N, P og K)

Kunstgødning

Gylle

Udvaskning

Eutrofiering

Afgrøder

Iltrig

Iltfattig

Vandmiljø

Opblomstring

Nedbrydning

Græsningsfødekæde

Nedbrydningsfødekæde

Fødenet

Liglagen

Svovlbakterier (Beggiatoa)

Svovlbrinte (H2S)

Bundvending

Økosystem

Ålegræsenge

Plantedække

Klorofyl

Pigment

Biodiversitet

Indikator

Økologisk tilstand

Bestanden

Filtrering

Linemusling

Dissekere

Miljømusling

Stofkredsløb

Naturgenopretning

Havmiljø    

Årstider

Nord- og sydpol

Jordens hældning

Indstrålingsvinkel

Reflektion

Nordlig halvkugle

Model

Vindhastighed

Vindstød

Middelvind

Atmosfære

Indre danske farvande

Udvaskning

Vandløb

Næringsstoffer

Lagdeling

Springlag

Massefylde

Temperaturprofil

Densitet

Tærskelfjord

Fjord

Landbrug

Afgrøder

Gødning

Vandets kredsløb

Fordampning

Nedsivning

Grundvandsspejl

Afstrømning

Nedbør

NPO-handlingsplan

Vandmiljøplan (VMP1, VMP2 og VMP3)

Randzone

MiljøGIS

Miljøstyrelsen

Braklægning

Temperaturspringlag

Muslingeskrab

Naturgenopretning

Undersøiske stenrev

Danmarks Havstrategi

Havmiljø

Bæredygtighed

Verdensmål    

Oxygen - ilt

Grundstof

Atomer

Molekyler

Enkeltbinding

Dobbeltbinding

Stregformler

Organisk stof

Koncentration

mg/L

Kredsløb (Ilt)

Forbrænding - respiration - ånding.

Nedbrydning

Opløselighed

Tryk (atm)

Temperaturforskel

Vandsøjle

Bølgelængde

Lysenergi

Varmeenergi

Massefylde (densitet)

Masse (vægt)

g/cm3, kg/dm3 eller t/m3

Lagdeling

Simulering

Vandmiljø

Svovl

Omsætning

Sulfatreduktion

Svovlkredsløb

Sediment

Jernsulfid (FeS)

Svovlbrinte

Kvælstof - Nitrogen (N)

Begrænsende faktor

Nitrat (NO3-)

Ammonium (NH4+)

Udvaskning

Ioner

Overgødskning

Fiksering af Nitrogen

Denitrifikation

Annamox

CTD - Vandhenter

Abiotiske faktorer

Reagens

Iltsensor

Saltholdighed - salinitet

Teknologiske løsninger

Elektroder

Kabelbakterier