DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Børns trivsel og udvikling er knyttet til deres muligheder for at deltage i og bidrage til fællesskaber i et hverdagsliv på tværs af forskellige livssammenhænge. Forskningsprojektet SamHver tager afsæt i at viden fra dette hverdagsliv må inddrages mere aktivt, hvis trivselsfremmende tiltag skal virke for børn og de voksne, der er tæt på dem i det daglige. Uanset de problemer, børn måtte befinde sig i, får vanskelighederne betydning i et socialt hverdagsliv på tværs af forskellige steder og sociale fællesskaber. Og det er i børnenes hverdagsliv de professionelle har brug for at kunne udvikle betingelser og handlemuligheder for sig selv (som fagligt kollektiv) såvel som for børnene. Derfor er der brug for at nytænke samarbejdsformer, der modvirker at arbejdet med børn, der vækker bekymring, falder tilbage på individualiserende problemforståelse, bliver isoleret i individfokuserede udredninger og møderækker om enkeltbørn.

Projektets formål er at bidrage til praksisudvikling, der skaber professionelle handlemuligheder og handlekraft i forhold til på én gang at arbejde med at udvikle fællesskaber og pædagogisk praksis i et alment perspektiv og deltagelsesmuligheder for de børn, der har det svært. Det gør vi ud fra følgende opmærksomhedspunkter:

  • At børns og forældres viden om aktuelle udfordringer og hvilken støtte, der opleves meningsfuld i hverdagen, inddrages i et udforskende samarbejde med de professionelle, der er tæt på børnene i det daglige.
  • At ’specialkompetencer’ (fx inklusionskonsulenter, PPR mv) involveres tidligt og løbende med det sigte at samarbejde om, hvilken (special)viden, der kan bidrage relevant i forhold til at udvikle sociale situationer, som opleves vanskelige af børn og/eller voksne. Dette indebærer at udforske vanskeligheder i et bredt perspektiv med fokus på, hvilke betingelser i praksis (i familien, dagtilbud eller skole/fritid), der stiller sig som barrierer, og hvordan de i så fald kan overskrides på måder, der ikke bidrager til udskillelse eller marginalisering.
  • At udforske det tværprofessionelle samarbejdes betingelser, herunder de problemforståelser, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, der spiller ind, og hvad der skal til for at samarbejdsbarrierer overskrides i praksis.

Projektet inddrager både dagtilbud, skole/fritid og familie. Dette brede fokus muliggør blik for både sammenhænge og overgange i børnenes hverdagsliv og ikke mindst de problematikker, der går på tværs af de steder, børnene lever deres liv. Derfor er viden fra børns og forældres perspektiver også en central dimension i projektet.

Det er projektets ambition at skabe et tæt samarbejde mellem videns- og praksisudvikling ved, at forskerne involverer sig i udviklingen af praksiseksperimenter, og at professionelle involveres i udforskning og udvikling af praksis såvel som i analyse og formidling.