DPU

Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Om projektet

Signaturprojekt 3: ’Meningsfuld læring i overgang fra skole til oplæring’ fokuserer på, hvordan elever, lærere og oplæreringsvejledere skaber og kan skabe meningsfuldhed, herunder meningsfulde sammenhænge mellem teori og praksis og mellem skoleundervisning og oplæring i overgang fra skole til første oplæringsperiode. Undersøgelsen involverer seks forskellige skoler og en række oplæringsvirksomheder.

Fokus på meningsfuldhed er valgt, fordi det antages, at elevernes forståelse af og oplevelse af meningsfuldhed i uddannelsen har betydning for, at de kan håndtere overgangen fra skole til oplæring, hvor frafaldet har vist sig at være stort. Motivationen for projektets fokus drejer sig både om at styrke elevernes gennemførelse og deres læringsudbytte.  

Projektets resultater forventes at være relevante for primært oplæringsvejledere og lærere, men også generelt for involverede i planlægning af indhold og pædagogik i oplæring og undervisning. 


Metode

Undersøgelsen omfatter seks cases om overgang fra skole til oplæring fordelt på de to hovedindgange: ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ og ’Omsorg, sundhed og pædagogik’. Indenfor hver af de to hovedindgange udvælges tre erhvervsuddannelser. De udvalgte erhvervsuddannelser er hhv. landbrugsuddannelsen, gastronom, tjener, pædagogisk assistent, tandklinikassistent og social- og sundhedsassistent. 

Casene omfatter interview af elever, oplæringsvejledere og lærere. Der gennemføres interview med eleverne på to tidspunkter i deres uddannelsesforløb. Det første interview er et fokusgruppeinterview med elever i deres sidste skoleforløb før oplæringen. Det andet interview gennemføres som enkeltinterview i elevernes første oplæringsforløb.

Endvidere skal lærere og oplæreringsvejledere på de forløb, som eleverne deltager i, interviewes om, hvad de opfatter som meningsfuld læring og meningsfulde læringsaktiviteter i skole og oplæring, og hvad de gør i overgangen fra skole til oplæring for at understøtte elevernes oplevelse af meningsfuldhed.

Endelig indhentes på udvalgte uddannelser systematisk viden om skolers og virksomheders udslusnings- og indslusningsaktiviteter (on-boarding) i relation til overgang fra skole til første oplæringsforløb.


Pilotprojekt

Der er foretaget et pilotprojekt i regi af forskningsprojektet, som har haft til formål at kvalificere projektet. Pilotprojektet peget på, at:

  1. Der mangler viden om, hvordan elever, oplæreringsvejledere og lærere opfatter meningsfuldhed, meningsfuld læring og meningsfulde sammenhænge i relation til en konkret uddannelse, herunder om de har forskellige opfattelser. 
  1. Der mangler viden om, hvordan der skabes – og hvordan eleverne oplever meningsfuldhed, meningsfuld læring og meningsfulde sammenhænge i oplæringen og i overgangen mellem skole og oplæring. Herunder om skole- henholdsvis oplæringskonteksten påvirker elevernes oplevelse af meningsfuldhed forskelligt.  
  1. Der skal anlægges en bred opfattelse af meningsfuldhed, der ikke kun knytter sig til sammenhæng mellem teori og praksis og skole og oplæring, men generelt til elevens uddannelsesforløb, herunder betydningen af det sociale miljø for oplevelse af meningsfuldhed.