Projektbeskrivelse


Kort fortalt

AIR er et af syv kommunale signaturprojekter, der har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en kunstig intelligens, som skal agere støtteværktøj, når der skal planlægges et fysisk rehabiliteringsforløb af en ældre medborger. AIR er forankret i Aalborg Kommune og vil bane vejen for en løsning bygget på modeller og statistik, der kan understøtte den enkelte sagsbehandlers faglige vurderinger af kommunens indsatser med  rehabilitering, herunder særligt behovet for træningsindsatser, bedre brug af hjælpemidler og faldforebyggelse.

Om rehabilitering

Rehabilitering dækker over en række indsatser til borgere, der har eller er i risiko for at miste dele af deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Formålet med rehabilitering er at hjælpe borgeren til en hverdag, der er så selvstændig og meningsfuldt som muligt. I en række tilfælde får borgerne dog ikke den optimale effekt ud af kommunale tilbud om fysisk træning og rehabilitering. Derfor vil Aalborg Kommune udnytte kunstig intelligens (AI) til at tilbyde og målrette borgerne den træning, som de med størst sandsynlighed vil få mest ud af, både i forhold til rehabilitering og forebyggelse.

Projektets historie

Aalborg Kommune har i samarbejde med Aarhus Kommune, virksomheden DigiRehab, Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet og University College Nordjylland i perioden 2018 til 2019 gennemført et ”Proof of Concept” (POC) projekt. Projektet havde til formål at forsøge at udvikle en kunstig intelligens med udgangspunkt i kommunale data fra bevilligede hjælpemidler i ældreplejen og data fra faktiske træningsforløb gennemført af ældre borgere, der fik bevilliget hjælpemidler.

Opgaven var således at undersøge om disse datasæt kunne anvendes til at udvikle en kunstig intelligens, der på sigt kunne bruges som beslutningsstøtteværktøj blandt sagsbehandlere i forbindelse med vurderinger af ældre borgeres rehabiliteringsforløb. Der var særligt fokus på bevilling af hjælpemidler til ældre borgere og deres træningsforløb.

Resultatet af POC-projektet var, at den kunstige intelligens var i stand til med rimelig statistisk træfsikkerhed at kunne forudsige om et træningsforløb i forbindelse med bevilling af et hjælpemiddel ville kunne gavne en borger. Med udgangspunkt i det har AIR fokus på at videreudvikle den kunstige intelligens, således, at den kan afprøves af sagsbehandlere først i Aalborg og senere i andre kommuner. Det betyder, at Aalborg kommunens ansatte tager det første spadestik med den kunstige intelligens. De vil således få konkrete erfaringer med den kunstige intelligens og hvordan den kan hjælpe dem i deres arbejde.

Projektmål

Konkret forventes det, at den kunstige intelligens kan prædiktere følgende:

  • Hvem bør tilbydes træning ved visitering af et hjælpemiddel?
  • Hvem bør tilbydes faldforebyggelse?

Det således planen, at den enkelte medarbejder oplever at blive støttet og guidet af den kunstige intelligens i sin sagsbehandling og faglige vurdering af den ældre borgers behov. Det kan være med henblik på et træningsforløb eller faldforebyggelse.

Det er forhåbningen, at medarbejderne vil opleve, at deres fokus på træning og faldforebyggelse skærpes, hvilket antageligvis vil give flere borgere der modtager mere træning eller faldforebyggelse. Det er antagelsen, at ældre borge-re, der hyppigere får tilbud om-og deltaget i rehabiliteringsforløb, hvor træning er en væsentlig del, udskyder behovet for kommunale ydelser såsom praktisk hjælp eller pleje. Derved antages, at den enkelte borger opnår større selvhjulpenhed og livskvalitet i længere tid end ellers forventet. Dette til gavn for borgerens livskvali-tet, men også for en bæredygtig kommunal økonomi.

Tidsplan

AIR-projektet er forankret i Aalborg Kommune i Myndighedsafdelingens visitationsenhed Støtte og Omsorg. Projektet styres af en projektstyregruppe. Visitationschef og projektejer Camilla Fibiger Smed leder projektet, og er derfor ansvarlig for projektets fremdrift og økonomi. Udviklingen af den kunstige intelligens varetages af Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab ved lektor Christian Fischer Pedersen og forskningsassistent Christian Marius Lillelund, der har ansvar for strukturering og organisering af data samt udvikling af den kunstige intelligens.

Virksomheden DigiRehab ved udviklingschef Michael Harbo, der har udviklet et IT-redskab til digitalt understøttet træning målrettet ældre i hjemmeplejen, understøtter Aarhus Universitet i den tekniske udvikling og projektledelse.

Projektet løber fra maj 2020 til december 2021.

Output

Der vil være fokus på to hovedoutputs fra projektet: Selve den kunstige intelligens og praksisnære erfaringer med udrulning af den kunstige intelligens.

Den udviklede kunstige intelligens (AI) vil blive gjort tilgængelig som en open-source software-model for andre kommuner efter endt projektperiode. Software-modellen vil være tilgængelig på gitlab.au.dk i tre måneder efter projektets afslutning. Den vil derved blive gjort tilgængelig for kommuner og andre interessenter af Aarhus Universitet. Det er således muligt for andre interesserede kommuner, at tage den testede software i brug, dog med de omkostninger det må koste at implementere nyt software i den enkelte kommune.

Praksisnære erfaringer med afprøvning af hvordan den kunstige intelligens kan understøtte sagsbehandlingen af et rehabiliteringsforløb blandt ældre borgere vil blive formidlet i en rapportering til de deltagende kommuner, interesserede kommuner samt nationalt til Digitaliseringsstyrelsen og KL.

Kort om AIR

  • Fokus på brug af data og AI til rehabilitering
  • Samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aarhus Universitet, DigiRehab, Viborg Kommune og Syddjurs Kommune
  • Signaturprojekt støttet af Investeringsfonden for Nye Teknologier og Digitale Velfærdsløsninger
  • Open-source projekt
  • Fra medio 2020 til ultimo 2021