Aarhus Universitets segl

Udledning af stoffer

I Danmark kan vi inddele akvakultur i flere typer. Det kan være dambrug på land, som primært producerer ørreder og sandart og det kan være havbrug i havet, som primært producerer tang, blåmuslinger og ørreder.

Specielt produktionen af fisk kan have en negativ påvirkning af miljøet igennem udledning af næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Fælles for dambrug og havbrug er at disse stoffer ender i havet og påvirket havmiljøet negativt. På figuren ses udviklingen i udledningen af kvælstof fra dambrug og havbrug fra 1989 – 2012. Det er tydeligt at udledningen fra dambrug er blevet mindre, mens udledningen fra havbrug er nogenlunde uændret.

I 2015 var den samlede udledning af kvælstof og fosfor fra akvakultur, landbrug mm. 78.000 tons kvælstof og 3.100 tons fosfor. Udledningen fra akvakultur udgør kun en lille andel af denne mængde. Nemlig 1.029 tons kvælstof og 93 tons fosfor. Akvakultur bruger også medicin til at holde fiskene frie for sygdomme. Disse medicinrester ender også i vandmiljøet, men der er ingen eksempler på at de har en negativ påvirkning på vandmiljøet, så man kan endnu ikke vide, hvilken betydning det har.

Lær mere her:

Se hvordan man kan overkomme miljømæssige udfordringer ved akvakultur her 

I forløbet "Når havet har åndenød" kan I lære meget mere om udledning af næringsstoffer til havet, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet

Aktivitet

Se dokumentarfilmen og løs følgende opgaver:

Lav en ordliste over følgende begreber:

 • Næringsstof
 • Pesticid
 • Miljøfremmede stoffer
 • Overfiskeri
 • Invasive arter
 • Klimaforandringer
 • Iltsvind
 • Stenrev
 • Biotop
 • Rødliste
 • Havmiljø
 • GPS
 • Ekkolod
 • Bundskrabende fiskeri
 • Biodiversitet
 • Bestand
 • Kvælstof
 • Naturstyrelsen
 • Havstrategiplan 2020
 • Springlag
 • Eutrofiering/Overgødning
 • Intensivt landbrug
 • Vandmiljøplan
 • Udledning
 • Vandudskiftning
 • Landing af fisk
 • Spildevand
 • Tungmetaller
 • Hormonforstyrrelser

Find tre andre fagbegreber fra filmen og beskriv dem.

Find tre diagrammer om havmiljøet i Danmark, som I skal forklare for klassen

Hvad er de tre succeshistorier, der beskrives i filmen - og hvorfor er det succeshistorier? 

Aktivitet

Lav jeres eget forsøg som viser hvordan kvælstof kan have en negativ påvirkning på vandmiljøet.

 1. Tag to identiske beholdere. Tilsæt havvand eller søvand (det samme i begge glas). De kan fx indeholde noget bundsubstrat, lidt planter og evt. et par smådyr .
 2. Tilsæt kvælstof i form af plantegødning til det ene akvarie og lad det andet stå upåvirket.
 3. Følg udviklingen over en til to uger - og beskriv hvad I ser.
 4. Lav løbende målinger på O2, CO2, temperatur, kvælstofniveau, pH osv.
 5. Lav konkluderende grafer og udviklingen og diskuter hvordan kvælstof påvirker vandmiljøet.
Aktivitet

Opbygning af et mini-økosystem i et akvarium

Det kan være spændende at bygge sit eget økosystem hjemme i klasselokalet. Først skal i vælge hvilken type økosystem i gerne vil have. Det kan enten være et akvarie med selskabsfisk og planter fra dyrehandleren eller I kan tage ud til en sø eller et vandhul og indsamle jeres egne dyr og planter. Måske har I selv en anden ide som er endnu bedre.

Når man laver et akvarium i klassen skaber det mange muligheder for at følge processen gennem en længere periode og det giver mulighed for at lave målinger, som kan bruges tværfagligt.

Interessante målinger kan bl.a. være O2, CO2 og pH. Et akvarium giver gode muligheder for at lave forsøg med fotosyntese og respiration hen over døgnet, hvor lyset skifter mellem nat og dag.

Yderligere kan man vælge arter, som parrer sig og føder levende unger eller lægger æg, som senere klækker.

Guide til opstart af akvarium
https://www.youtube.com/watch?v=fCv6qRbk9n4

Akvarium – skab dit eget vandhul
http://www.skoven-i-skolen.dk/aktiviteter/akvarium-dit-eget-vandhul

Guide til at have akvarie i undervisningen: 
https://www.naturfagsundervisning.dk/5311842.html