Aarhus Universitets segl

Biotop og fødenet

Havet er et stort økosystem. Det vil sige at alle levende organismer lever side om side og påvirker hinanden. Det omkringliggende miljø er også en del af økosystemet. Så når man taler om havets økosystem skal man også inkludere vandet, mineraler, salte, luftarter og forskellige organiske og uorganiske stoffer. Havets økosystem er derfor meget omfattende og komplekst. For at gøre det mere overskueligt kan man inddele havet i forskellige biotoper. Biotop er betegnelsen for et mere afgrænset område i havet. En biotop kan fx være kystzonen eller dybhavet.

Hvis du vil lære mere om havets økosystem, så kig på kapitel 1 i Hav- og fiskeribiologi, som er udgivet af Fiskericirklen.

Aktivitet

Se dette eksempel på et fødenet langs den californiske kyst:

Tag udgangspunkt i eksemplet fra den californiske kyst og denne illustration, der viser fødenettet for sildens forskellige udviklingsstadier:

Illustration: Kapitel 4 i Hav- og fiskeribiologi 

Øverst i illustrationen vises sildens forskellige udviklingstrin og nedenunder de forskellige fødeemner i et fødenet.

 1. Hvilke fødeemner spiser silden på de forskellige stadier af dens liv?
 2. Tegn en fødekæde for hver af sildens udviklingstrin. Forklar hvad forskellen er på en fødekæde og et fødenet.
 3. Er der nogen fødeemner den spiser på alle udviklingstrin?
 4. Hvad ville der ske med silden hvis bestanden af vandlopper og dafnier forsvandt?    

Aktivitet

Menneskets rolle i havets fødekæder

Figur: Nordsøfiskenes fødenet. Pilenes tykkelse angiver hvor mange kilogram der fanges/spises. Pilenes farve angiver, hvad fisken spiser, fx er pilene fra torsken til de dyr den spiser, alle pink.

Se de to ovenstående fødenet.

 • Hvordan påvirker mennesket disse fødekæder?
 • Hvilke negative effekter kan menneskenes påvirkning have?
 • Hvilke positive effekter kan menneskets påvirkninger haver?

Biodiversitet

Biodiversitet handler om hvor mange forskellige dyr og planter der er - altså ikke kun at tælle antallet af dem, men nærmere at tælle hvor mange forskellige arter der er. Biodiversitet handler om mangfoldigheden af liv.

Biodiversiteten i danske farvande er primært truet af fiskeri med bundtrawl og iltsvind der skyldes udledning af næringssalte. 

Lær mere her:

Se disse film om biodiversitet fra Randers Regnskov og Naturstyrelsen:

Illustration: Antallet af ”døde zoner” i verdens have. https://denstoredanske.lex.dk/iltsvind

En død zone er et kystnært havområde, hvor iltkoncentrationen i vandet er blevet så lav, at mange dyr bliver nødt til at flygte for at overleve. Antallet af disse zoner er siden 1960 fordoblet hvert årti. De fleste zoner findes omkring store å-udløb og fjorde, hvor næringssalte fra landbruget løber ud i havet og øger opblomstring af alger. Når algerne dør falder de ned på bunden og bliver omsat af mikroorganismer som samtidig bruger alt ilten i området.

Lær mere her:

Biodiversitet og overfiskeri i havet:

Biodiversitet og trawlfiskeriets påvirkning:

Aktivitet

Diskussion i grupper.

 • Diskuter overfiskeri - hvad er det og hvorfor foregår det primært i landene omkring ækvator?
 • Diskuter hvordan trawlfiskeri præger danske farvande?
 • Diskuter hvordan man kan drive fiskeri og stadig bevare biodiversiteten - altså hvordan kan man drive bæredygtigt fiskeri?
 • Diskuter hvad biodiversitet i havet betyder for mennesker?

Aktivitet

Undersøg biodiversiteten i havet.

 1. Start med at lave en vandkikkert. Her viser Signe, hvordan du selv kan bygge en vandkikkert
 2. Vælg to forskellige biotoper i havet. Det kan fx være sandbunden under en badebro og stenene langs en havnemole. Eller muslingerev, båderampe, stenstrand, mudderbund osv.
 3. Se hvor mange forskellige arter af planter og dyr I kan se på 1m2 på hvert udvalgte sted.
 4. Noter antal arter og skriv navne på dem i kender.
 5. Hvilken biotop havde størst biodiversitet. Diskuter resultatet.