DPU

Aarhus Universitets segl

Om projektet

VALUE:
Fokus på at værdsætte diversitet i dagtilbud


VALUE-projektet sætter fokus på at arbejde med inkluderende praksisser i dagtilbud som organisationer. Diversitet er et nøglebegreb, både hvad angår det at arbejde på, at alle børn får lige muligheder gennem uddannelse for alle og modarbejdning af social ulighed, og hvad angår samarbejde i den samlede organisation mellem professionelle af forskellig baggrund.

VALUE sætter desuden overordnet fokus på at styrke samarbejdet mellem alle de medarbejdere, som er involveret i at arbejde med læring og omsorg i dagtilbud med børn af forskellig social baggrund.

Et hovedfokus er værdsættelse af medarbejdere med forskellig faglig baggrund og erfaringer og på den måde at fremme alle medarbejderressourcer i dagligdagen til gavn for børnene.

Der rettes speciel opmærksomhed på at styrke den rolle og position, som professionelle med lav eller ingen uddannelse har (pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter).

Spørgsmål, der stilles i projektet, er:

 • Hvordan styrkes pædagogmedhjælperes rolle og professionelle identitet?
 • Hvordan styrkes et samarbejde, der bygger på høj grad af involvering af pædagogmedhjælpere/assistenter i professionel udvikling, planlægning og evaluering?

Hvad er projektets formål?

Projektets specifikke formål er:

 1. At opnå en mere detaljeret forståelse for den situation, som pædagogmedhjælpere, der assisterer og hjælper pædagoger i samarbejdet om både at varetage omsorgs- og læringsbehov blandt børn af forskellig baggrund, familiemæssig og mht. lokalmiljø, er i.
 2. At udvikle, afprøve og implementere innovative professionelle kompetenceudviklingsforløb gennem læringslaboratorier, der omfatter hele teamet inden for dagtilbud. Forløb som styrker en samarbejdstilgang /samskabelses-tilgang i forbindelse med at adressere de lærings- og omsorgsbehov, som børn af forskellig baggrund og lokalmiljøer har og styrker pædagogmedhjælperes/assistenters rolle og position.
 3. At vække opmærksomhed blandt policy makers og organisationer med henblik på:
  1. at gøre pædagogmedhjælperes/assistenters  position, der måske hidtil har været usynlig, mere synlig;
  2. at pege på vigtigheden af at tage et kollaborativt (kollektivt) perspektiv på dagtilbuds udvikling i en multi-diversitets kontekst og i et komplekst samfund;
  3. arbejdsbetingelser, som er nødvendige for at styrke position and handlekraft (agency) blandt pædagogmedhjælpere/assistenter og at styrke en kollaborativ (kollektiv) tilgang til professionel kompetenceudvikling gennem læringslaboratorier.

Hvordan arbejder vi?

Vi arbejder med følgende tre elementer:

1. Involvering af stakeholders

På lang sigt søger projektet ved dette eksplorative design at bidrage til at pædagogmedhjælpere/assistenter synliggøres i alle policydokumenter, ved at samle data om deres tilstedeværelse, deres oplevelse af deres position og professionelle identitet og baggrund samt involvering i professionaliseringsprocesser.

Der etableres en stakeholdergruppe (følgegruppe) med henblik på at diskutere specifikke aspekter ved denne tilgang til inddragelse af medarbejdere af forskellige faglig baggrund i fælles kompetence- og kvalitetsudvikling.

Et sigte er desuden at pege på, hvordan projektet kan bidrage til bæredygtige, vedvarende løsninger på udfordringer vedrørende kvalitetsudfordringer i dagtilbud. Dialogen i stakeholdergruppen rettes desuden imod overvejelser over at sikre strukturelle betingelser og drøfte, hvordan de kan realiseres.

Deltagere er dagtilbudsorganisationer, det politiske niveau, professionshøjskoler og repræsentanter fra institutioner, fx pædagogiske konsulenter og organisationer. På denne måde skabes en bottom-up approach, samtidig med at vi ønsker, at policy-niveauet er involveret.

2. Udvikling af kreative VALUE-kompetenceudviklingsforløb: Professionel udvikling, der involverer det samlede dagtilbudsteam

VALUE er kollektiv/kollaborativ for hele den samlede medarbejdergruppe (pædagogmedhjælpere og pædagoger), mens det ofte er sådan, at efteruddannelse gennem kompetenceudvikling fokuserer på enten pædagogmedhjælpere eller pædagoger separat.

Projektet arbejder på at værdsætte forskellighed inden for arbejdergruppen, som skabes gennem designet af efteruddannelsesforløbet. Dette defineres som en innovativ tilgang til uddannelse/træning, idet deltagerne involveres aktivt i at eksperimentere aktivt med, hvad de skal arbejde med og lære (der sættes processer i gang, som styrker læring gennem refleksion, forhandling ved at forhandle, værdsættelse af diversitet ved at arbejde med at værdsætte diversitet).

Projektet søger at eksplorere og skabe mulige links mellem professionel udvikling og tilpasning til nye læreprocesser hen imod nye former for kvalificering af alle medarbejdere og pædagogmedhjælpere i særdeleshed.

3. Forskning

Der gennemføres litteraturstudier og lærings- og kompetenceudviklingsforløb for professionelle i pilotdaginstitutioner. På den baggrund udvikles, afprøves og evalueres et kompetenceudviklingsforløb gennem forskellige typer læringslaboratorier, som er tilpasset de enkelte landes efteruddannelseskultur.

I den danske case har vi lægt på et innovativt perspektiv på praksislæring gennem læringslaboratorier. Desuden udvikles efter afprøvning et roadmap, som kan tages i anvendelse af andre, der ønsker at udvikle et tilsvarende forløb. Alt er præsenteret i publikationerne: Baselinestudie, endline rapport og landerapporter baseret på casestudier fra de enkelte deltagerlande.

Partnere

 • Belgien: VBJK, Erasmushogeschool (PJK & Kleuter), Karel de Grote Hogeschool (PJK & Kleuter).
 • Slovenien: Educational Research Institute.
 • Portugal: Aga Khan Foundation Portugal, ESE-IPSantarém
 • Danmark: DPU, Aarhus Universitet

Den danske del af projektet er gennemført sammen med tre institutioner fra Randers Kommune.