Aarhus Universitets segl

Oxygen - ilt

En plante har brug for forskellige grundstoffer for at vokse. Når planten laver fotosyntese frigiver den ilt, men planten forbruger også ilt under respirationen.

Oxygen er et grundstof. Et oxygenmolekyle er opbygget af to oxygenatomer, som er forbundet af en dobbeltbinding.

Kilde: Gyldendals små opslagsbøger Fysik/kemi

Aktivitet

Du skal bruge et molekyle-byggesæt. Byg modeller af forskellige molekyler, fx:

  • Ilt
  • Kuldioxid
  • Vand
  • Metan
Tegn også stregformlerne. Hvor mange bindinger er der mellem de enkelte atomer?    

Langt de fleste organismer, også alger og planter, har brug for ilt for at leve. Ilten forbruges i respirationen til at omdanne organisk stof (den mad vi spiser) til energi.

I vores atmosfære er koncentrationen af ilt 21 %, mens den i havet er på 8-10 mg ilt pr. liter havvand, når iltforholdene er gode. Den procentvise iltmætning af vand kan variere meget, men generelt er iltindholdet i iltmættet vand 20-25 gange lavere end i samme volumen atmosfærisk luft. 

Alt over 4 mg ilt pr. liter havvand er normalt, men bliver det lavere er det et problem for de dyr der lever i havet.

Niveauer for ilt i havet omkring Danmark:

Normalt iltniveau

Over 4 mg/L

Moderat iltsvind

2 - 4 mg/L

Kraftigt iltsvind

Under 2 mg/L

Lær mere

Energimuseet har lavet denne film om "CO2, kul og ilt i balance" 

Forbrænding

Når bakterier nedbryder dødt organisk materiale, forbruger de ilt. Lidt ligesom mennesker forbruger ilt når vi forbrænder vores mad, forbrænder bakterier også ilt når de spiser. De spiser bare dødt organisk materiale, som daler ned på bunden af havet. Den kemiske proces, som foregår inden i bakterien er en forbrænding:

  • C6H12O6 + 6 O2 ⇒ 6 CO2 + 6 H2O + energi

Denne forbrænding kaldes også respiration - eller ånding.

En forbrænding er en proces, hvor stof reagerer med ilt og bliver omsat til nyt stof, ligesom når man brænder lightergas i en lighter. Den gas som findes i en lighter kan fx være butan-gas (C4H10). Når butan forbrændes bruges ilt og der produceres vand og CO2:

  • 2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10 H2O

Ligeledes vil bakterier også forbrænde ilt, når de spiser dødt organisk materiale i havbunden.

Hvis man måler på ilt i en havbund, er det kun i de øverste få millimeter at der findes ilt. Det betyder ikke, at det kun er her der findes bakterier. Længere nede i havbunden findes andre bakterier, som kan respirere med andre forbindelser end ilt. Mange af de bakterier er anaerobe, dvs. at de lever i iltfrie miljøer. 

Ilt og opløselighed

Ilt har en temperaturafhængig opløselighed i vand. Dvs. at den mængde ilt der kan være i havvandet, afhænger af temperaturen. Fx kan der være 50% mere ilt i vand ved 5°C end ved 25°C. Derudover er opløseligheden af ilt i havvand mindre end i ferskvand. Havvand består jo også af salt og flere andre opløste stoffer. 

Se den fysiske forklaring i denne video:

Lær mere

Aktivitet

DTU har lavet hæftet "Energi på lager". Her kan man lave et eksperiment om opløseligheden af CO2 i vand.

Hvad viser eksperimentet om opløseligheden af CO2 i vand ved forskellige temperaturer?

Opløseligheden af ilt er også afhængig af trykket. En hovedregel siger, at trykket stiger med en atmosfære pr. 10 meter man kommer ned under havoverfladen. Derfor vil opløseligheden af ilt falde, jo længere man kommer ned mod havbunden.