DPU

Aarhus Universitets segl

Syv anbefalinger

Anbefalinger:


Syv anbefalinger til forbedring af den tidlige indsats for de mindste børn i udsatte og sårbare familier:

  1. at sundhedsplejens indsats fokuseres og udvides. Fokusering betyder, at den rettes mere målrettet mod børn og familier i vanskeligheder. Udvidelse betyder, at tilbuddet til disse børn og familier gøres mere flerstrenget og fleksibelt i forhold til den diversitet af vanskeligheder og behov, som disse børn og familier repræsenterer.  

  2. at der iværksættes en styrket forsknings- og undersøgelsesindsats, der nærmere identificerer udviklingen i forståelsen af risiko-familier eller familier i fare og hvilke professionelle redskaber og professionstiltag, der kan tages i anvendelse for at kvalificere identifikations-, opsporings- og særligt hjælpeindsatsen over for børn og familier i vanskeligheder.

  3. at der iværksættes en styrket uddannelses- og efteruddannelsesindsats. Det vil være frugtbart at afdække holdningsforskelle indenfor og på tværs af faggrupper for at kvalificere den tidlige indsats yderligere i form af skabelse af en kommunal organisations- og teamkultur. Når det konkret gælder pædagoguddannelsen, er det væsentligt at overveje en specialiseringsmulighed i uddannelsen for at kvalificere pædagogernes kompetencer indenfor 0-3 års området og i forældresamarbejde med udsatte familier.

  4. at overgangen fra hjemmet til vuggestuen organiseres mere hensigtsmæssigt til gavn for alle børn, men i særdeleshed i forhold til børn fra udsatte og sårbare familier, der er særligt følsomme over for at blive kørt ind i dagtilbuddet samtidig med flere andre børn.

  5. at gøre brug af ugentlig faglig supervision og forberedelsestid for personale i dagtilbud med mange udsatte børn. Endvidere bør der konkret afsættes ekstra midler til samarbejdet med sundhedsplejersken i de første 3 mdr. af overgangen til dagtilbud, i form af ekstra vikardækning, så primærpædagoger kan tage på hjemmebesøg og have møder og opfølgningsmøder med familier og andre involverede parter.

  6. at sundhedsplejerskerne og pædagogerne påtager sig at agere mere korrigerende frem for kompenserende i forhold til familier, der har vanskeligheder med at løfte forældreopgaven. 

  7. at der generelt investeres yderligere i småbørnsområdet: i overgangen til dagtilbuddet, i at tydeliggøre krav til kompetenceudvikling i dagtilbudsregi og i en samfundsmæssig anerkendelse af de involverede faggruppers betydning for den tidlige indsats for udsatte og sårbare familier.