Aarhus Universitets segl

FAQ

Hvorfra kommer inspirationen til forskningsprojektet?

Selvom store dele af en ungdomsårgang får en videregående uddannelser i langt de fleste lande, er der stadig store sociale forskelle i, hvem der vælger en videregående uddannelse og hvilken videregående uddannelse som de vælger. Den sociale ulighed er særlig udbredt, når det gælder valget af universitetsuddannelser, både i Danmark og udlandet.

Tidligere undersøgelser har fundet ud af, at elever fra uddannelsesfremmede hjem i højere grad fravælger universitetet fordi de er bange for, at de ikke kan finansiere flere års studier, eller fordi de ikke mener at det kan betale sig rent lønmæssigt. I forskningsprojekter fra udlandet (bl.a. USA, Italien, Tyskland, England Frankrig og Finland) har man derfor forsøgt at undersøge effekten af at informere elever fra uddannelsesfremmede hjem om finansieringsmuligheder af universitetsuddannelser (legater, stipendier, lån) og om de økonomiske gevinster ved at tage en lang uddannelse.

Modsat disse tidligere undersøgelser, vil dette forskningsprojekt NextStep undersøge effekten af at informere danske gymnasieelever om de potentielle akademiske og sociale udfordringer, som er forbundet med videregående uddannelser, og om hvordan man kan imødegå/overkomme disse barrierer. Der vil være særligt fokus på universitetsuddannelserne, da den sociale ulighed som sagt er særlig udbredt i adgangen til universitetsuddannelser.

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond og David Reimer, professor på Institut for Pædagogik og Uddannelse, er projektleder på projektet.


Hvad er formålet med forskningsprojektet?

Formålet med NextStep er at udvikle og teste et informationsoplæg med henblik på at reducere social ulighed i adgangen til de videregående uddannelser i Danmark. Den sociale ulighed er særlig udbredt, når det gælder valget af universitetsuddannelser. Informationsoplægget vil derfor blive udformet til at imødegå potentielle akademiske og sociale udfordringer, der kan afholde gymnasieelever fra uddannelsesfremmede hjem i at vælge videregående uddannelser med særlig fokus på universitetsuddannelserne. Data fra den koordinerede tilmelding og registerdata vil blive brugt til at undersøge, hvor vidt informationsoplægget har en effekt på hvilke videregående uddannelser, som eleverne ansøger, og hvilke de bliver optaget på. [Læs mere om hvilke data som indsamles på elever fra deltagende gymnasier]

Inden for vejledningsområdet til de videregående uddannelser er det i dansk kontekst det banebrydende at foretage et kvantitativt studie af denne størrelse.


Er formålet med projektet at få flere elever til at vælge universitetet?

Det er ikke formålet at få flere elever til at vælge universitetet, men at mindske uligheden i, hvem der vælger en universitetsuddannelse. Formålet er at udvikle et informationsoplæg, som sætter fokus på nogle af de barrierer, som særligt afholder elever fra uddannelsesfremmede hjem fra at vælge videregående uddannelser med særlig fokus på universitetsuddannelserne.


Hvor mange gymnasier deltager og hvordan er de udvalgt?

Ca. 50 gymnasier (STX, HHX og HTX) er udvalgt til at modtage et informationsoplæg (ca. 30 minutter), såkaldte interventionsgymnasier. Oplægget er udviklet af DPU, Aarhus Universitetet og kvalificeret af Studievalg Danmark. Ligeledes er ca. 50 gymnasier STX, HHX og HTX) udvalgt som kontrolgymnasier, hvor informationsoplægget ikke afholdes. En kort survey udsendes på alle ca. 100 deltagende interventions- og kontrolgymnasier [Læs mere om surveyen].

På deltagende kontrolgymnasier modtager eleverne altså udelukkende en kort survey, og på deltagende interventionsgymnasier modtager elever et informationsoplæg og en kort survey. Gymnasierne er udvalgt i Østjylland og på Sjælland og er udvalgt med henblik på at sikre en god repræsentativitet ift. geografi, typen af gymnasium (HTX, HHX eller STX) og gymnasiets socioøkonomiske reference.


Hvad indeholder informationsoplægget?

Oplægget varer ca. 30 minutter og formidles af en vejleder fra Studievalg Danmark [Læs mere om Studievalgs rolle i projektet].

I løbet af disse 30 minutter bliver eleverne præsenteret for et slideshow med info om de videregående uddannelser med særlig fokus på universitetsuddannelserne. Slideshowet indeholder statikker, udsagn samt videoklip med nuværende universitetsstuderende, som fortæller om deres oplevelser med at gå på universitetet. Oplægget udfordrer elevernes forståelser og viden om de videregående uddannelser og karriereveje. Oplægget informerer om følgende:  

 • Hvad man kan bruge ikke-professionsrettede uddannelser til
 • At føle sig god nok til sin videregående uddannelse
 • At passe ind i det sociale miljø på universitetet
 • Livsindkomststatistikker og ledighedsstatistikker
 • At flytte til en ny by

Efter oplægget har eleverne mulighed for at tilgå et større udvalg af videoer med universitetsstuderende og klikke på de videoer, som de finder mest relevant. De studerende i videoerne repræsenterer forskellige studieretninger, universiteter og køn.


Hvornår og hvordan afholdes informationsoplægget?

Oplægget afholdes i 3. g klasser på de deltagende gymnasier i januar - marts 2020. Oplægget varer ca. 30 minutter og formidles af en vejleder fra Studievalg Danmark [Læs mere om Studievalgs rolle i projektet].

Oplægget kan enten afholdes i forlængelse af det obligatoriske oplæg ”søg optagelse” fra Studievalg eller som ét adskilt oplæg, hvor hele årgangen samles. Vi vil meget opfordre til at aktiviteten skemalægges og at der føres fravær. Planlægningen af oplægget koordineres med den vejleder fra Studievalg Danmark, som er tilknyttet jeres gymnasium.


Hvad indeholder SMS-påmindelserne?

Mange gymnasieelever i Danmark vælger at tage mindst ét sabbatår inden de starter på en videregående uddannelse. Disse elever modtager således ingen obligatorisk vejledning i perioden lige op til at de søger ind på en uddannelse. Som en del af projektet kan eleverne frivilligt angive deres telefonnummer i surveyen [Læs mere om surveyen], hvis de ønsker at modtage påmindelser om ansøgningsfristen for kvote 1 og kvote 2. Ud over at påminde eleverne om ansøgningsfristen vil SMS-påmindelserne desuden indeholde links til relevante hjemmesider og eleverne vil blive opfordret til at genbesøge noget af den information, som de fik i NextStep informationsoplægget. SMS-påmindelserne giver altså eleverne en god mulighed for at få genopfrisket noget af den vejledning og information, som de fik i løbet af gymnasiet, netop når de står og skal træffe uddannelsesvalget. SMS-påmindelserne sendes kun i ugerne op til kvote 1 og 2.

Eleverne har til enhver tid mulighed for let at framelde sig SMS-påmindelserne, men indtil slutningen af skoleåret 2022 vil eleverne have mulighed for at modtage SMS-påmindelserne op til ansøgningsfristen for kvote 1 og 2.


Hvad er Studievalg Danmarks rolle i projektet?

Studievalg er samarbejdspartner i projektet og deres medvirken består hovedsageligt af tre dele:

 • Bistå i forbindelse med udarbejdelse af informationsoplægget
 • Afholdelse af informationsoplægget
 • Kontakt til gymnasierne

Oplægget er et ekstra tilbud til afgangseleverne på de deltagende gymnasier. Oplægget kommer således ikke til at stå i stedet for Studievalg Danmarks øvrige vejledning. Alle elever modtager den vejledning, som de normalt får.

I starten af informationsoplægget bliver det gjort klart for eleverne, at oplægget er en særlig tilrettelagt indsat og led i et forskningsprojekt.

Såfremt resultaterne af forskningsprojektet er tilfredsstillende, vil disse informere Studievalgs praksis i fremtiden.

Studievalg Danmark har indgået et samarbejde med DPU, fordi Studievalg er interesseret i, at der bliver forsket mere i overgangen mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, særligt med fokus på hvad vejledning, oplæg og forskellige interventioner har af effekt.


Hvilke data indsamles på elever fra deltagende gymnasier?

For at undersøge effekten af informationsoplægget på elevernes uddannelsesvalg indsamles både data fra en survey, registerdata fra Danmarks Statistik og data fra Den Koordinerede Tilmelding. Alle data opbevares fortroligt og inden for retningslinjerne af GDPR.

Survey:

På alle deltagende gymnasier modtager eleverne en survey om deres kommende uddannelsesvalg. Surveyen handler om elevernes kommende uddannelsesvalg. Spørgsmålene vil være inden for følgende emner:

 • Eleverne tanker om hvilke(n) uddannelse(r), som de pt. overvejer at starte på
 • Deres forventninger til de(n) videregående uddannelse(r), som de overvejer
 • Elevernes oplevede adgang til støtte og rådgivning ifm. uddannelsesvalget

Ved hjælp af surveyen kan vi undersøge om elever fra uddannelsesfremmede hjem efter oplægget er blevet mere optimistiske ift. om en universitetsuddannelse er ”noget for dem”, både hvad angår det akademiske og sociale på universitetsuddannelserne.

Registerdata og data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT):

KOT data og registerdata vil blive brugt til at undersøge, hvor vidt informationsoplægget har en effekt på hvilke videregående uddannelser, som eleverne ansøger, og hvilke de bliver optaget på.

Forskerne i projektet får online forskeradgang til de nødvendige data, som lægges på en forskningsserver hos Danmarks Statistik. Der er tale om såkaldt pseudonymiserede data, dvs. data hvor personnummer eller anden identifikationsnøgle er helt fjernet eller erstattet med et tilfældigt løbenr. Data behandles efter skrappe retningslinjer fra Danmarks Statistik og AU’s retningslinjer for GDPR.

Brug af UNI-login til survey:

For at undersøge hvor vidt eventuelle ændringer i ansøgning- eller indskrivningsmønstre rent faktisk kan tilskrives informationsoplægget, er det vigtigt at kunne koble elevernes surveybesvarelser til data fra KOT og registerdata. På den måde er det muligt at undersøge om ændringer i ansøgning- eller indskrivningsmønstre kan tilskrives, at eleverne har fået et godt udbytte af informationsoplægget og har ændret deres forventninger til uddannelserne. For at dette kan lade sig gøre bedes eleverne om at logge ind på surveyen via deres UNI-login. Alle data behandles fortrolig og inden for retningslinjerne af GDPR.


Hvad giver eleverne samtykke til?

Forinden eleverne kan svare på surveyen [Læs mere om surveyen] bliver de spurgt, om de kan give samtykke til at forskningsteamet bruger deres data i forbindelse med forskningsprojektet. Læs om kravene til samtykket her.

I samtykket bedes eleverne om lov til at vi bruger deres surveybesvarelser i forskningsprojektet, og til at vi i den forbindelse kobler deres surveybesvarelser til registerdata fra Danmarks Statistik.

Desuden spørger vi eleverne om de har lyst til at angive deres telefonnummer, og om de vil give samtykke til, at vi må sende dem information om uddannelsesvalget og påminde dem om ansøgningsfristen for kvote 1 og 2. [Læs mere om SMS-påmindelserne]

Eleverne har til enhver tid mulighed for let at framelde sig SMS-påmindelserne, men indtil slutningen af skoleåret 2022 vil eleverne vil have mulighed for at modtage SMS-påmindelserne op til ansøgningsfristen for kvote 1 og 2. Telefonnumrene bruges kun til dette projekt og opbevares inden for retningslinjerne af persondataloven.


Hvad skal data bruges til?

Data i projektet skal bruges til at undersøge effekten/virkningen af informationsoplægget og SMS-påmindelserne. Det undersøges om informationsoplægget kan være med til at ændre elevernes søge- og optagelsesmønstre til de videregående uddannelser og deres opfattelser af de videregående uddannelser ændres. Disse resultater skal bidrage til forskningen på området, og forhåbningen er desuden, at resultaterne kan informere Studievalgs praksis i fremtiden og bidrage til udviklingen af informations- og vejledningspraksis internationalt.

Der vil ikke være resultater på projektet før 2021, da det tager tid før elevernes søge- og optagelsesmønstre bliver registreret. Resultaterne formidles i videnskabelige artikler og en ph.d.-afhandling. Desuden vil resultaterne blive formidlet her på hjemmesiden og i form af 1-2 Pixi-publikationer med de centrale fund. Disse vil blive sendt til de deltagende gymnasier. [Læs mere om hvilke data som indsamles på eleverne]


Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål så kontakt gerne forskningsassistent Anders Malling på andersmalling@edu.au.dk. Så vil han enten selv besvare din henvendelse eller sende den til en anden i projektteamet.

Projektteamet består af nedenstående deltagere fra både Studievalg Danmark og Institut for Pædagogik og Uddannelse:

­