Aarhus Universitets segl

PCK (Professionel Faglig Undervisningsviden)

På dansk kalder vi det Professionel Faglig Undervisningsviden. På engelsk hedder det Professional Content Knowledge (PCK). Men hvad er det?

Lærere er eksperter i at undervise. Den ekspertviden, som undervisere er i besiddelse af, er en blanding af praktisk og teoretiske viden. Groft sagt består denne viden af tre dele:

  • Fag-faglig viden
  • Fagdidaktisk viden
  • Erfaringer med undervisning.

En lærers PCK omfatter således viden om, hvordan han/hun kan undervise i et bestemt fagligt indhold, så eleverne får det størst mulige udbytte af undervisningen. Denne specifikke, lærerfaglige ekspertise er hjørnestenen i forhold til lærerens undervisning i et givet fag.

PCK omfatter hele undervisningssituationens komplekse område: De overordnede didaktiske overvejelser om undervisningsformer, arbejdsformer, principper for tilrettelæggelse, udvælgelsen af det faglige stof i forhold undervisningsforløbet og den enkelte lektion, kendskab til eleverne, deres kognitive formåen, deres nuværende faglige viden, sociale relationer, dannelsesidealet, de faglige mål på området.

Ud over dette omfatter PCK metodiske tilgange som for eksempel valgt af fagrelaterede modeller, billeder, typer af forklaringer (evt. i form af narrativer), organisering, elevinddragelse, spørgeteknik, frihedsgrader i laboratoriearbejdet i forhold til det valgte undervisningsemne.

PCK er personlig, og megen af denne viden er ’tavs’ og svær at indfange. PCK kan ikke umiddelbart overføres fra den ene faglighed til den anden og er således et fagdidaktisk og ikke et almendidaktisk anliggende.

Ikke desto mindre er det i høj grad muligt at diskutere PCK med andre undervisere i et givet fag.

PCK begrebet er centralt som teoretisk ramme for den type af faglig og professionel viden, det er målet at udvikle gennem Q-modellen.

Q-modellen har til formål at øge den professionelle faglige undervisningsviden blandt lærerne med det formål, at eleverne lærer mere og bedre. Det gøres ved at udvikle lærende fællesskaber - fagteam på skolerne og fagligenetværk i kommunen - der holder fokus på lærernes refleksive dialog om undervisning. Den betyder en åbning af dørene til klaseværelserne, som gør det muligt at udvikle og reflektere over den professionelle undervisningsfaglige viden i et fælles forum.

Gennem Q-modellen støttes lærerne i at anvende flere metoder til at afdække hinandens PCK - gennem diskussion af egne undersøgelser i undervisningsrummet som lektionsstudier og videooptagelser af hinandens undervisning. Dette gør lærerne i stand til at dele deres PCK-viden med hinanden.