Aarhus Universitets segl

Det faglige netværk


En skole kan ikke arbejde med Q-modellen alene. Modellen forudsætter, at skolen deltager i et fagligt samarbejdede med andre skolers fagteam i det faglige netværk. Erfaringer viser, at det går fint, når 5-10 skoler samarbejder i et fagligt netværk, men muligheden for at inddrage et større antal skoler er til stede.


I Q-modellen er det lærernes samarbejde i en skoles fagteam, der er motoren i den undervisningsfaglige udvikling. Men det er nødvendigt at fagteamet samarbejder med andre skolers teams i samme fag. Dette samarbejde foregår i det faglige netværk. Netværkets formål er at give energi, udsyn og nye input til de deltagende skolers fagteam.

Arbejdet i fagteamet er rammen om den enkelte lærers - og hele faggruppens - professionelle udvikling; deres efteruddannelse. Derfor er det nødvendigt, at lærerne til stadighed får faglig inspiration udefra, og at de har et forum, hvor de kan fremlægge deres egne resultater og deres egne frustrationer, og hvor de kan finde samarbejdspartnere og støtte.

Hvis et fagteam ikke har kontakt til et større forum, bliver det en øde ø, og efter et stykke tid går udviklingsarbejdet i stå. Det viser al forskning.

Hvorfor faglige netværk?

Fagteamet har formaliseret kontakt til andre skolers fagteams gennem det faglige netværk, der fungerer som et forum for videndeling, udveksling af erfaringer og indhentning af inspiration udefra.

Lærerne i fagteamene skal have vejledning og feedback på deres arbejde bl.a. ved hjælp af faglige netværk, og der skal kontinuerligt være forsknings- og evalueringsresultater til rådighed. En fortsat og bæredygtig professionel udvikling i fagteamet forudsætter desuden, at alle aktiviteter fokuserer på elevernes læring, på skolekonteksten, og på anvendelse direkte i klasserummet.

For at kvalificere arbejdet er det nødvendigt at fagteamet har mulighed for at få kritik og hjælp fra fagdidaktisk ekspertise, der er orienteret i nye resultater fra international forskning.

Desuden viser erfaringer fra QUEST-projektet at det har en stimulerende indflydelse på fagteamarbejdet, når der er et ’publikum’ for skolens  gode ideer og dens udviklingsarbejde uden for skolen

Hvordan faglige netværk?

I netværket mødes repræsentanter fra fagteam på de 5-10 skoler (eller flere), der har besluttet sig for at arbejde sammen. Netværket består i, at nogle af lærerne fra hvert af de deltagende fagteams (2-6 lærere fra hvert team) mødes 4-6 gange om året. På et netværksmøde hører deltagerne oplæg fra inviterede oplægsholdere (nyt udefra) eller om initiativer og erfaringer fra de deltagende skoler, fremlagt af kolleger (nyt indefra).

Desuden skal der på netværksmødet være tid til uformel erfaringsudveksling, diskussion af nye idéer og refleksioner over, hvad det er for udfordringer, fagteamene står overfor.

Arbejdet i netværket koordineres af en netværkskoordinator, der er fælles for de deltagende skoler.  Læs mere her.

Arbejdet i netværket skal koordineres med fagteammøderne gennem Q-rytmen.


I netværksarbejdet er det nødvendigt med en lang tidshorisont og omhyggelig planlægning af møderne. Derfor  er det nødvendigt med en netværkskoordinator. Det styrker arbejdet, når netværkskoordinatoren har et formaliseret samarbejde med kommunens skolevæsen.